ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH, SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2008/QĐ-UBND NGÀY19/02/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ,VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT /BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ,viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm vàngười sau cai nghiện ma túy;

Theo đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại Tờ trình liên tịch số 847/TTr-STC-LĐTBXH ngày 15/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổiđiểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBNDtỉnh về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việctại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm),cụ thể như sau:

1. Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù:

b) Mức phụ cấp:

- Đối với bác sĩ: 1.500.000đồng/người/tháng.

- Đối với các đối tượng khác (khôngphải là bác sĩ): 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác vẫnthực hiện theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủtrưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hộitỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, VXDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương