ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO,XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng nhà ởthuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cánbộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảnggiá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyếtđịnh số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhbảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựnglại;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình số 45/TTr-SXD ngày 09/9/2013 về việc phê duyệt bảng giá cho thuê nhà ởthuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh KonTum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo,xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bao gồm nhà ở hoặc nhà không cónguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994)

Trường hợp nhà ở hoặc nhà không cónguồn gốc nhà ở nhưng chưa được bố trí sử dụng sau ngày 05 tháng 7 năm 1994 ápdụng giá thuê như đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới các Sở, ngành liên quan và đơn vị kinh doanh nhà tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh điều chỉnh giá thuê nhà ở tương ứng với tỉ lệ tăng của tiền lương (trongtrường hợp nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản)

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới đơn vị liên quan, hướng dẫn thu và quản lý, sử dụng số tiền thu được từviệc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc đảm bảo kinh phí chocông tác quản lý, duy tu, sửa chữa nhằm duy trì chất lượng quỹ nhà ở cho thuêcó hiệu quả.

3. Công ty TNHH MTV Môi trường đôthị Kon Tum:

a. Tổ chức ký kết hợp đồng theo giácho thuê nhà ở đúng quy định tại mục II, Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày05/5/2008 của Bộ Xây dựng; thực hiện miễn giảm tiền cho thuê nhà ở cho các đốitượng được quy định tại Điều 3, Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008của Thủ tướng Chính phủ.

b. Căn cứ vào thời gian đã sử dụng,mức độ hư hỏng, xuống cấp của nhà cho thuê, mức độ mà người thuê nhà đã đầu tưsửa chữa các hư hỏng của nhà được thuê để điều chỉnh giảm giá cho thuê nhànhưng mức giảm tối đa không được vượt quá 30% số tiền thuê nhà phải trả theogiá quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Các Ông (Bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Kontum và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các ΡCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

BẢNGGIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Banhành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Kon Tum)

STT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA CHỈ NHÀ

CẤP NHÀ

MỨC GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI: Đồng/m2/tháng

GHI CHÚ

TẦNG 1

TẦNG 2

1

2

3

4

5

6

I

ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

1

Căn 36A

IV

9.170

2

Căn 36B+C

IV

9.170

3

Căn 36D

IV

9.170

4

Căn 36E

IV

9.170

5

Căn 44/12

IV

8.296

6

Căn 44/14

IV

8.296

7

Căn 44/22

IV

8.296

II

ĐƯỜNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

1

Căn 162/9

IV

8.296

III

ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN

1

Căn 120C

IV

8.296

2

Căn 120D

IV

8.296

3

Căn 120G

IV

8.296

4

Căn 120H

IV

8.296

5

Căn 120F

IV

8.296

IV

ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN

1

Số 90 (căn 1)

IV

9.170

2

Số 90 (căn 2)

IV

9.170

V

ĐƯỜNG KA PA KƠ LONG

1

Căn 51C

IV

7.423

VI

KHU TẬP THỂ BỆNH VIÊN ĐA KHOA

(HẺM 224 BÀ TRIỆU, TP KONTUM)

NGÔI 1 (03 CĂN)

1

Căn 1

IV

8.296

2

Căn 2

IV

8.296

3

Căn 3

IV

8.296

NGÔI 2 (10 CĂN)

1

Căn 4

IV

8.296

2

Căn 5

IV

8.296

1

2

3

4

5

6

3

Căn 6

IV

8.296

4

Căn 7

IV

8.296

5

Căn 8

IV

8.296

6

Căn 9

IV

8.296

7

Căn 10

IV

8.296

8

Căn 11

IV

8.296

9

Căn 12

IV

8.296

10

Căn 13

IV

8.296

VII

KHU TẬP THỂ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (HẺM 100, ĐÀO DUY TỪ, THÀNH PHỐ KON TUM)

NGÔI 1 (06 CĂN)

1

Căn 1

IV

7.423

2

Căn 2

IV

7.423

3

Căn 3

IV

7.423

4

Căn 4

IV

7.423

5

Căn 5

IV

7.423

6

Căn 6

IV

7.423

NGÔI 2 (02 CĂN)

1

Căn 7

IV

7.423

2

Căn 8

IV

7.423

NGÔI 3 (07 CĂN)

1

Căn 9

IV

7.423

2

Căn 10

IV

7.423

3

Căn 11

IV

7.423

4

Căn 12

IV

7.423

5

Căn 13

IV

7.423

6

Căn 14

IV

7.423

7

Căn 15

IV

7.423

NGÔI 4 (06 CĂN)

1

Căn 16

IV

7.423

2

Căn 17

IV

7.423

3

Căn 18

IV

7.423

4

Căn 19

IV

7.423

5

Căn 20

IV

7.423

6

Căn 21

IV

7.423

VIII

KHU TẬP THỂ ĐƯỜNG THI SÁCH

DÃY NHÀ 1 (09 CĂN)

1

Căn P2

IV

8.296

2

Căn P3

IV

8.296

3

Căn P4

IV

8.296

4

Căn P5

IV

8.296

5

Căn P6

IV

8.296

6

Căn P7

IV

8.296

7

Căn P8

IV

8.296

8

Căn P9

IV

8.296

9

Căn P10

IV

8.296

DÃY NHÀ 2 (06 CĂN)

1

Căn P1

IV

8.296

2

Căn P2

IV

8.296

3

Căn P3

IV

8.296

4

Căn P4

IV

8.296

5

Căn P5

IV

8.296

6

Căn P6

IV

8.296

IX

ĐƯỜNG ĐÀO DUY TỪ

1

Căn 92

IV

8.296

X

ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

1

Căn 12

III

13.643

12.343

XI

ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

1

Căn 76

IV

9.170

XII

KHU TẬP THỂ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG TY CPXD 79 (HẺM ĐƯỜNG BÀ TRIỆU)

SỞ GTVT (03 CĂN)

1

Căn 1

IV

7.423

2

Căn 2

IV

7.423

3

Căn 3

IV

7.423

CÔNG TY CPXD (02 CĂN)

1

Căn 1

IV

7.423

2

Căn 2

IV

7.423

XIII

KHU TẬP THỂ CTY ĐIỆN LỰC KON TUM (ĐƯỜNG KƠPAKƠLƠNG)

1

2

3

4

5

6

NGÔI 1 (04 CĂN)

1

Căn 1

IV

8.296

2

Căn 2

IV

8.296

3

Căn 3

IV

8.296

4

Căn 4

IV

8.296

NGÔI 2 (04 CĂN)

1

Căn 1

IV

8.296

2

Căn 2

IV

8.296

3

Căn 3

IV

8.296

4

Căn 4

IV

8.296

NGÔI 3 (02 CĂN)

1

Căn 1

IV

8.296

2

Căn 2

IV

8.296

NGÔI 4 (02 CĂN)

1

Căn 1

IV

8.296

2

Căn 2

IV

8.296

XIV

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

1

Căn 206

IV

9.170