ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊUCHÍ “KHU NHÀ TRỌ VĂN HÓA” TẠI CÁC KHU NHÀ TRỌ CỦA CÔNG NHÂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày07/6/2006 của Bộ Xây dựng ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu củanhà ở cho người lao động thuê để ở”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyBộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” tại các khu nhà trọ của công nhân và ngườilao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiêu chí này áp dụng đối với các khu nhàtrọ do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng từ 10 phòng liền kề trở lên hoặc từ 30công nhân và người lao động ở trọ trở lên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí "Khunhà trọ an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội" và Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chí"Khu nhà trọ văn hóa".

Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hànhHướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện xây dựng mô hình “Khu nhà trọ văn hóa”trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thànhphố Biên Hòa cùng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

BỘ TIÊU CHÍKHU NHÀ TRỌ VĂN HÓA

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 40/2013/QĐ-UBND ngày 01tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh ĐồngNai)

Tiêu chí

Nội dung

Thang điểm

1. Cơ sở vật chất

(45 điểm)

a) Thiết kế xây dựng

Diện tích tối thiểu 9m2/phòng (không tính diện tích tường xây và gác lửng), diện tích sử dụng bình quân tối thiểu cho 01 người thuê là 3m2/người; trần cao tối thiểu 2,7m; cửa ra vào có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 0,75m

10 điểm

- Không đạt về diện tích trừ 01 điểm

- Không đạt chiều cao trần trừ 01 điểm

- 10 phòng trọ trở lên, nếu không có bếp và nhà vệ sinh riêng từng phòng thì phải có 01 khu nấu ăn, 02 - 04 nhà vệ sinh và nhà tắm chung

- Nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp phải đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ

10 điểm

Nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp không đảm bảo vệ sinh trừ 02 điểm

b) Ánh sáng

Có đủ ánh sáng chung cho cả phòng (từ 01 - 02 bóng đèn neon hoặc đèn Compact)

05 điểm

Dưới mức quy định trừ 02 điểm

c) Lối thoát hiểm

Lối vào ra khu nhà trọ rộng tối thiểu 1m

05 điểm

Lối vào ra dưới 1m trừ 01 điểm

d) Cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ

Có không gian phơi quần áo phù hợp, giỏ đựng rác, nơi tập trung rác thải

10 điểm

- Không có không gian phơi quần áo phù hợp trừ 01 điểm

- Không có giỏ đựng rác thải trừ 01 điểm

- Không có nơi tập trung rác thải trừ 01 điểm

- Nuôi gia súc, gia cầm gây mất vệ sinh trừ 01 điểm

- Có thiết bị phòng chống cháy nổ sử dụng tốt, người thuê nhà được hướng dẫn sử dụng thuần thục các thiết bị

- Không để xảy ra cháy nổ, không tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo, thuốc nổ

05 điểm

- Không có thiết bị phòng, chống cháy nổ trừ 02 điểm.

- Xảy ra cháy nổ sẽ không có điểm

2. Các điều kiện sinh hoạt văn hóa tinh thần

- Khu nhà trọ từ 10 phòng hoặc số người thuê 30 người trở lên phải có 01 tủ sách báo

05 điểm

Không có tủ sách trừ 02 điểm

- Hàng năm chủ nhà tổ chức sinh hoạt văn nghệ - thể thao cho người thuê nhà tối thiểu 01 lần

10 điểm

- Không tổ chức văn nghệ trừ 02 điểm

- Không tổ chức sinh hoạt thể thao trừ 02 điểm

Tết cổ truyền chủ nhà trọ tặng quà, tổ chức liên hoan cho người xa quê ở lại nhà trọ

05 điểm

Không tổ chức liên hoan tặng quà: không có điểm

3. Ý thức tôn trọng pháp luật

Không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật; không tàng trữ, mua bán ma túy, chất gây nghiện, các vật phẩm gây cháy nổ (súng đạn, pháo sáng…)

10 điểm

Xảy ra vụ việc: Không có điểm

Không tổ chức ăn uống, mở nhạc quá 23 giờ; không cãi vã, đánh nhau, trộm cắp, uống rượu bia say xỉn, tổ chức đánh bài và các hành vi gây rối trật tự công cộng khác

05 điểm

Xảy ra 01 lần: trừ 02 điểm

Phải có bảng nội quy khu nhà trọ

05 điểm

Không có bảng nội quy: Không có điểm

Người ở trọ phải khai báo tạm trú, tạm vắng đầy đủ, đúng thời hạn

05 điểm

Khai báo không kịp thời: Trừ 02 điểm

Chủ nhà trọ thu tiền điện, nước theo đúng quy định của Nhà nước

05 điểm

Thu không đúng quy định: Không có điểm

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang; không thực hiện các hành vi mê tín dị đoan

05 điểm

Xảy ra sự việc: 01 lần trừ 01 điểm

Tổng số điểm:

100 điểm

(Ghi chú: Từ 90 điểm trở lên đạt chuẩn khu nhà trọ văn hóa)