ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNHTỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh TiềnGiang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nộidung quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm phápluật tại Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soátvăn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2010; Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửađổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác xây dựng, thẩm định,ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang banhành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤCXÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định cụ thể về trình tự, thủtục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấptrên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan đến hoạt động: soạn thảo, góp ý, thẩm định, trìnhvăn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Ủy bannhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành thì thực hiện trình tự, thủtục xây dựng, thẩm định, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến Ủy bannhân dân tỉnh theo quy định từ Điều 7 đến Điều 11 Mục 1 Chương 2 của Quy địnhnày, để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Đối với những vấn đề, nội dung liên quan đếntrình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà Quy định nàykhông quy định thì áp dụng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quanđến thủ tục hành chính.

Điều 2. Nguyên tắc soạn thảo, góp ý, thẩm định,ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thốngnhất của văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tuân thủ quy định về thẩm quyền, hình thức,trình tự, thủ tục ban hành văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

3. Bảo đảm tính công khai (trừ trường hợp văn bảnthuộc phạm vi bí mật nhà nước), minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hànhvăn bản.

4. Bảo đảm tính khả thi của văn bản. Văn bản đượcban hành phải xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhànước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

5. Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định vềthủ tục hành chính thì ngoài việc tuân theo các nguyên tắc quy định tại cáckhoản 1, 2, 3, 4 của Điều này, còn phải tuân theo nguyên tắc quy định về thủtục hành chính tại Điều 7 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan soạn thảo vănbản

1. Cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật củaỦy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Khảo sát, tổng kết, đánh giá tình hình thi hànhcác văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực trạng quan hệ xã hội ở địaphương có liên quan đến dự thảo văn bản; nghiên cứu đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân cùng cấp;

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin tư liệu có liênquan đến dự thảo văn bản;

c) Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệmcủa đơn vị, thành viên tham gia soạn thảo văn bản;

d) Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo văn bản;

đ) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhânhữu quan, đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, lấy ý kiến của Sở Tưpháp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh về thủ tục hành chính;

e) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp vàchỉnh lý dự thảo văn bản;

g) Gửi hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm thẩm địnhdự thảo văn bản;

h) Giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩmđịnh;

i) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình dự thảo văn bản theoquy định.

2. Cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật củaỦy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin tư liệu có liênquan đến dự thảo văn bản;

c) Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo văn bản;

d) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhânhữu quan, đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản và tiếp thu ý kiến đónggóp, chỉnh lý dự thảo văn bản;

đ) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình dự thảo văn bản theoquy định.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy bannhân dân chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân về việc đảm bảo đúng chươngtrình, tiến độ, trình tự, thủ tục, chất lượng xây dựng văn bản đối với nhữngvăn bản giao cho cơ quan, đơn vị mình chủ trì soạn thảo.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 4. Lập chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcủa Ủy ban nhân dân tỉnh phải căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghịquyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnhvực, yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương và kết quả rà soát văn bản quy phạmpháp luật hàng năm của tỉnh.

2. Hàng năm, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị và đăng ký xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phảixác định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được ban hành hoặc sửađổi, bổ sung; sự cần thiết ban hành văn bản, tên văn bản, đối tượng, phạm viđiều chỉnh của văn bản, những nội dung chính của văn bản, dự báo tác động kinhtế - xã hội, nguồn lực tài chính, nhân lực bảo đảm thi hành, thời điểm ban hànhvăn bản.

Việc đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh được lập thành văn bản, gửi đến Sở Tư pháptrước ngày 01 tháng 12 hàng năm. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và chuyểnđến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đượctổng hợp đề nghị đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và cácsở, ngành liên quan hoàn chỉnh dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân tỉnh phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, tênvăn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, những nội dung chính củavăn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo và thời điểm banhành văn bản.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Chương trình banhành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp tháng 01hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi Quyết định về Chương trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các thành viên Ủy ban nhân dân,các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện.

Điều 5. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đưa ra khỏi chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật:

Trong trường hợp xét thấy không đảm bảo tiến độ vàchất lượng soạn thảo hoặc không cần thiết phải ban hành văn bản, cơ quan đượcphân công chủ trì soạn thảo văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản kiến nghị phải nêu rõ lý dođưa ra khỏi chương trình.

2. Bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật:

Trong trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị củacác sở, ban, ngành tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhữngvăn bản cần được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của địa phươnghoặc triển khai thực hiện các văn bản do cấp trên ban hành. Cơ quan đề nghị bổsung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnhphải có văn bản đăng ký bổ sung vào chương trình để trình Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định.

Nội dung văn bản đăng ký bổ sung vào chương trìnhphải nêu rõ lý do đề nghị bổ sung văn bản, dự kiến tên văn bản, đối tượng, phạmvi điều chỉnh của văn bản, nội dung chính của văn bản, dự báo tác động kinh tế -xã hội, nguồn lực tài chính, nhân lực bảo đảm thi hành văn bản, thời điểm banhành văn bản.

3. Căn cứ vào văn bản đề nghị điều chỉnh chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu quản lý của địa phương,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quanliên quan dự kiến điều chỉnh chương trình và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh tại cuộc họp gần nhất.

Điều 6. Thực hiện chương trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm phápluật có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc soạn thảo văn bản, lấy ý kiến dựthảo văn bản, phải đảm bảo thời gian, thủ tục và chất lượng của dự thảo văn bản.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệmphối hợp với Sở Tư pháp:

a) Đôn đốc, kiểm tra cơ quan được phân công chủ trìsoạn thảo bảo đảm tiến độ soạn thảo và thời hạn trình dự thảo văn bản đã đượcquy định trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo tìnhhình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật củaỦy ban nhân dân tỉnh

1. Căn cứ chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật của tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuẩn bị dự thảo văn bảntheo quy định tại Điều 6 của Quy định này.

2. Trong trường hợp văn bản có nội dung phức tạphoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, điều chỉnh những vấn đề mới, thủtrưởng cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có thể thành lập Tổ soạn thảo văn bản.Tổ soạn thảo văn bản có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và thời hạn trình dựthảo văn bản theo quy định.

a) Thành phần của Tổ soạn thảo văn bản gồm: đạidiện cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo là tổ trưởng, thành viên làđại diện cơ quan tư pháp, đại diện cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủy bannhân dân tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảocó thể mời các chuyên gia, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hộicó liên quan tham gia Tổ soạn thảo văn bản.

b) Tổ soạn thảo văn bản có nhiệm vụ:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ởđịa phương liên quan đến dự thảo văn bản; nghiên cứu đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và thông tin, tưliệu có liên quan đến dự thảo;

- Xây dựng dự thảo văn bản và tờ trình dự thảo; xácđịnh văn bản và điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thaythế (nếu có);

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp vàchỉnh lý dự thảo.

Điều 8. Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quyphạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đối tượng lấy ý kiến:

a) Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo vănbản, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơquan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

b) Đối với dự thảo văn bản quy định về thủ tục hànhchính, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản còn phải gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp vềnội dung quy định thủ tục hành chính.

2. Hình thức lấy ý kiến: tổ chức họp, hội nghị lấyý kiến, gửi văn bản lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến Sở Tưpháp đối với dự thảo văn bản quy định về thủ tục hành chính theo hình thức gửivăn bản lấy ý kiến.

a) Lấy ý kiến thông qua tổ chức họp, hội nghị:

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải gửi dự thảovăn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời lấy ý kiến ít nhất 05 ngày làmviệc trước khi họp. Cơ quan, tổ chức được mời có trách nhiệm cử đại diện cóthẩm quyền dự họp, nếu không dự họp thì phải có văn bản đóng góp ý kiến gửi chocơ quan chủ trì và phải chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quảnlý nhà nước của ngành hoặc đơn vị mình.

b) Lấy ý kiến thông qua việc gửi dự thảo văn bản:

Tài liệu gửi để lấy ý kiến bao gồm:

+ Công văn đề nghị đóng góp ý kiến. Đối với dự thảovăn bản có quy định về thủ tục hành chính, công văn đề nghị đóng góp ý kiếnphải nêu rõ vấn đề cần lấy ý kiến, xác định rõ các tiêu chí đã đạt được của thủtục hành chính nêu tại khoản 2, 3 Điều 10 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đãsửa đổi, bổ sung);

- Dự thảo văn bản;

- Đối với dự thảo văn bản quy định về thủ tục hànhchính còn phải có bản đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính theoquy định tại Điều 10 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược dự thảo văn bản, các cơ quan, tổ chức, đối tượng được lấy ý kiến có tráchnhiệm góp ý hoặc trả lời bằng văn bản cho cơ quan tổ chức lấy ý kiến.

Nếu trong văn bản yêu cầu đóng góp ý kiến có ghithời hạn đề nghị góp ý, nhưng đã quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hếtthời hạn góp ý theo công văn đề nghị, cơ quan chủ trì lấy ý kiến không nhậnđược văn bản góp ý thì vẫn tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ gửi thẩm định theo quyđịnh; cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản góp ý kiến dự thảo văn bản thìphải chịu trách nhiệm về vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước củangành hoặc đơn vị mình được quy định trong văn bản.

Đối với dự thảo văn bản quy địnhvề thủ tục hành chính, Sở Tư pháp có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong thời hạn10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến. Trong trường hợp cầnthiết, Sở Tư pháp tchức lấy ý kiến cơquan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủtục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc biểumẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành, tng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.

Nội dung góp ý kiến của Sở Tư phápđối với quy định về thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các vấn đề được quy địnhtại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

c) Lấy ý kiến bằng hình thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Trường hợp lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác độngtrực tiếp của văn bản thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấnđề cần lấy ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến và dành ít nhất 07 ngày làm việc, kể từngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo vănbản.

4. Tổng hợp các ý kiến đóng góp:

Cơ quan chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp dựthảo văn bản có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn bản. Văn bảntổng hợp ý kiến đóng góp phải tổng hợp toàn diện, đầy đủ các ý kiến đóng góp:nội dung đóng góp được tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo văn bản; nội dung đóng gópkhông tiếp thu (nếu có) và giữ nguyên dự thảo văn bản, đồng thời nêu rõ lý dovì sao không tiếp thu.

Đối với văn bản có quy định về thủ tục hành chínhthì việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đối với quy định về thủ tục hànhchính phải được thể hiện thành một phần riêng trong văn bản tổng hợp ý kiếnđóng góp và phải được gửi đến Sở Tư pháp.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp theo các nhóm đốitượng lấy ý kiến, như sau:

- Cơ quan nhà nước;

- Tổ chức đoàn thể (nếu có);

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản;

- Các đối tượng khác (nếu có).

5. Chỉnh lý dự thảo văn bản:

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệmchỉnh lý dự thảo văn bản theo ý kiến đóng góp và gửi đến Sở Tư pháp.

Điều 9. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Hồ sơ dự thảo văn bản phải được gửi đến Sở Tưpháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thẩm định là 08 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ thẩm định theo quy định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

a) Công văn yêu cầu thẩm định;

b) Tờ trình của cơ quan chủ trì dự thảo văn bản;

c) Dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn bản;

đ) Bản đánh giá tác động về thủ tụchành chính theo Điều 10 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung)đối với văn bản quy định về thủ tục hành chính;

e) Các tài liệu có liên quan.

3. Khi nhận được hồ sơ yêu cầu thẩm định, Sở Tưpháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời hạn02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định phải thông báo, yêu cầucơ quan dự thảo văn bản gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định theo quy định. Trong thờihạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp, cơ quan chủtrì soạn thảo văn bản phải bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo vănbản. Phạm vi thẩm định bao gồm:

a) Sự cần thiết ban hành văn bản;

b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo vănbản;

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất củadự thảo văn bản trong hệ thống pháp luật;

d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;

đ) Sở Tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thicủa dự thảo văn bản.

Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy cần thiết,Sở Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin, tàiliệu liên quan phục vụ cho việc thẩm định; yêu cầu thuyết trình thêm về nộidung dự thảo văn bản; tổ chức họp trao đổi về những vấn để liên quan đến nội dungvăn bản; phối hợp với cơ quan soạn thảo văn bản tổ chức khảo sát thực tế.

Trong trường hợp cơ quan soạn thảo và các cơ quan,tổ chức liên quan có ý kiến khác nhau về những vấn đề thuộc nội dung dự thảovăn bản thì Sở Tư pháp nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối vớinhững vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

Đối với các dự thảo văn bản do Sở Tư pháp chủ trìsoạn thảo, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra nộidung để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản.

5. Đối với dự thảo văn bản quy phạmpháp luật quy định về thủ tục hành chính thì ngoài việc thẩm định dự thảo vănbản theo quy định tại khoản 4 Điều này, Sở Tư pháp cótrách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính vàthể hiện nội dung này trong Báo cáo thẩm định.

Nội dung thẩm định thủtục hành chính chủ yếu xem xét các tiêu chí quy định tại Điều 10của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung).

Sở Tư pháp khôngtiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quyđịnh về thủ tục hành chính chưa có bản đánh giá tác độngvề thủ tục hành chínhvăn bản gópý của Sở Tư pháp đối với quy định về thủ tục hành chính.

Điều 10. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

1. Sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở Tưpháp, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu,chỉnh lý dự thảo; đồng thời giải trình bằng văn bản việc tiếp thu ý kiến thẩmđịnh.

2. Trong trường hợp có ý kiến khác với ý kiến củacơ quan thẩm định thì cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình rõquan điểm, cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Văn bản giải trình và dự thảo văn bản đã đượcchỉnh lý theo ý kiến thẩm định phải được gửi đến Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Trình dự thảo văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồsơ dự thảo văn bản đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ủy ban nhân dântỉnh chậm nhất là 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân tỉnh họp.

Hồ sơ trình gồm có:

a) Tờ trình và dự thảo văn bản;

b) Báo cáo thẩm định;

c) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp về dự thảo văn bản;

d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định(nếu có);

đ) Các tài liệu liên quan.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượchồ sơ trình dự thảo văn bản, phải thẩm tra xong dự thảo văn bản.

- Trường hợp văn bản chuẩn bị không đạt yêu cầu quyđịnh, chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình dự thảo vănbản, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh phụ trách lĩnh vực để yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung hoặc chuẩn bị lạihồ sơ trình dự thảo văn bản.

- Trường hợp hồ sơ dự thảo văn bản đảm bảo yêu cầuvề trình tự, thủ tục và nội dung thì chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngàyỦy ban nhân dân tỉnh họp, phải chuyển hồ sơ dự thảo văn bản đến các thành viênỦy ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ dự thảo bao gồm:

+ Tờ trình và dự thảo văn bản;

+ Báo cáo thẩm định;

+ Bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn bản;

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định(nếu có);

+ Các tài liệu có liên quan.

Điều 12. Trình tự xem xét, thông qua, ký banhành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tạiphiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo vănbản;

- Đại diện Sở Tư pháp trình bày báo cáo thẩm định;

- Ủy ban nhândân tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổngsố thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh biểu quyết tán thành.

2. Ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủyban nhân dân tỉnh:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ủy ban nhândân tỉnh ký ban hành văn bản; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng thìPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký thay Chủ tịch.

Điều 13. Đăng Công báo, đưa tin về việc ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký banhành văn bản, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến BáoẤp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đăng báo, đưa tin. Báo Ấp Bắc, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm đăng báo, đưa tin chậm nhất là 02ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày văn bản được ký banhành, văn bản phải được đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử của Ủyban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổchức việc đăng Công báo các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnhchậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 14. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luậtcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công vàtrực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn soạn thảo văn bản thuộc thẩm quyền banhành hoặc theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp dựthảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng lấy ý kiến, tài liệu gửi lấy ý kiến vàthời gian đóng góp ý kiến, tổng hợp và chỉnh lý dự thảo thực hiện theo quy địnhtại Điều 8 của Quy định này.

Điều 16. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày Ủy bannhân dân cấp huyện họp, dự thảo văn bản phải được gửi đến Phòng Tư pháp thẩmđịnh. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

- Công văn yêu cầu thẩm định;

- Tờ trình và dự thảo văn bản;

- Bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn bản;

- Các tài liệu có liên quan.

2. Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ thẩm định, nếukhông đủ hồ sơ thì yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung hồ sơ theo quy định. Trongthời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theoyêu cầu.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo vănbản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định. Phạm vithẩm định theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quy định này. Trong quá trình thẩmđịnh, nếu xét thấy cần thiết, Phòng Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan soạn thảocung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định; thuyết trình thêm vềnội dung dự thảo văn bản, hoặc phối hợp với cơ quan soạn thảo tổ chức khảo sátthực tế.

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân cấp huyện kiểm tra nội dung đối với dự thảo văn bản do Phòng Tư pháp soạnthảo.

Điều 17. Trình, thông qua, ký ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cơ quan soạn thảo văn bản có trách nhiệm tiếpthu ý kiến đóng góp, thẩm định, chỉnh lý, hoàn chỉnh và trình hồ sơ dự thảo vănbản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủyban nhân dân họp.

Hồ sơ trình dự thảo văn bản gồm có:

- Tờ trình và dự thảo văn bản;

- Báo cáo thẩm định;

- Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định(trường hợp ý kiến của cơ quan dự thảo khác với ý kiến thẩm định);

- Các tài liệu có liên quan.

2. Trình tự xem xét thông qua, ký ban hành văn bản:

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiênhọp Ủy ban nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo vănbản;

- Đại diện Phòng Tư pháp trình bày báo cáo thẩmđịnh;

- Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông quadự thảo văn bản.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổngsố thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thay mặt Ủyban nhân dân ký ban hành văn bản.

4. Chậm nhất là 03 ngày, kể từ ngày ký ban hành vănbản, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm niêm yết văn bản tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Nhà Văn hóacấp huyện và gửi đến Trung tâm Công báo tỉnh để đăng Công báo.

Thời gian niêm yết văn bản ít nhất là 30 ngày liên tụckể từ ngày niêm yết.

5. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký banhành văn bản, văn bản phải được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, cácsở, ngành, tỉnh có liên quan, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhândân cấp huyện, Phòng Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan để theo dõi,kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản theo quy định của pháp luật.

Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 18. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luậtcủa Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn(gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) phân công và chỉ đạo soạn thảo văn bản. Tổchức, cá nhân được giao trách nhiệm soạn thảo văn bản có trách nhiệm chuẩn bịdự thảo văn bản và bảo đảm thời hạn trình dự thảo văn bản.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo vănbản, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liênquan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Hình thức, nội dung lấy ý kiến do Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã quyết định phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có tráchnhiệm phát biểu ý kiến đối với dự thảo văn bản về những vấn đề sau:

- Sự cần thiết ban hành văn bản;

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

- Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dựthảo văn bản với hệ thống pháp luật;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

4. Tổ chức, cá nhân soạn thảo văn bản có nhiệm vụ:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ởđịa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản củacơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và thôngtin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

- Xây dựng dự thảo và trình dự thảo văn bản;

- Tổng hợp,nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo văn bản.

- Gửi tờ trình, dự thảo văn bản, bản tổng hợp ýkiến và các tài liệu liên quan đến các thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã chậmnhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp.

Điều 19. Trình, thông qua, ký ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tạiphiên họp Ủy ban nhân dân cấp xã được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Đại diện tổ chức, cá nhân soạn thảo trình bày dựthảo văn bản;

- Ủy ban nhân dân cấp xã thảo luận và biểu quyếtthông qua dự thảo văn bản.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổngsố thành viên của Ủy ban nhân dân cấp xã biểu quyết tán thành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thay mặt Ủy bannhân dân cấp xã ký ban hành văn bản.

3. Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký banhành văn bản, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết văn bảntại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, Nhà Văn hóa cấp xã, điểm Bưu điện - vănhóa xã, các điểm đông dân cư khác.

4. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký banhành văn bản, văn bản phải được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúngcấp xã và phải gửi đến Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp, các phòng, ban cóliên quan của cấp huyện, Thường trực cấp ủy xã, Thường trực Hội đồng nhân dâncấp xã, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã và các cơ quan tổ chức có liên quan để theodõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản theo quy định của pháp luật./.