ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2016/QĐ-UBND NGÀY 04/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, h trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1083/STC-GCS ngày 05/4/2019 và Văn bản s 1257/STC-GCS ngày 18/4/2019; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 281/HĐND ngày 30/5/2019; ý kiến đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 347/STP-XDKT &TTHPL ngày 14/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm e vào khoản 1 Điều 2 như sau:

“e) Đối với những dự án, tiểu dự án có tính chất đặc thù do UBNĐ tnh quyết định mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhưng không vượt quá 2%”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kịp thời báo cáo, phản ánh về Sở Tài chính để tng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
y; TTHĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, TH, NL2, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn