HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 40-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHẾ ĐỘ TẬP THỂ DỤC CHỐNG MỆT MỎI GIỮA GIỜ LÀM VIỆC TẠI CÁC XÍ NGHIỆP, CƠ QUANNHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ chỉ thị số 227-CT/TU ngày 18-11-1975 của Ban bí thư trung ương Đảng;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ ngày 05 tháng02 năm 1979;
Nhằm mục đích tăng cường và bảo vệ sức khỏe công nhân và cán bộ, nhân viên Nhà nước,tạo điều kiện duy trì năng suất lao động cao, phòng và chống các bệnh nghềnghiệp và tai nạn lao động do lao động kéo dài gây ra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay áp dụng chế độtập thể dục chống mệt mỏi giữa giờ làm việc tại các xí nghiệp, cơ quan của Nhànước.

Điều 2. - Việc tổ chức tậpthể dục chống mệt mỏi giữa giờ làm việc được thực hiện một lần trong ca sảnxuất hoặc một ngày làm việc, trước lúc mệt mỏi nhất. Riêng những nghề nghiệp dođiều kiện lao động cụ thể yêu cầu, được Sở, Ty thể dục thể thao đề nghị và đượcthủ trưởng xí nghiệp, cơ quan nhất trí, có thể tổ chức tập thể dục chống mệtmỏi hai lần trong một ngày lao động hoặc một ca sản xuất. Thời gian mỗi lần tậpkhoảng 10 phút.

Đối với những bộ phận sản xuất hoặccông tác đòi hỏi lúc nào cũng phải có người thường trực thì không áp dụng chếđộ tập thể dục này.

Điều 3. - Tổng cục Thể dụcthể thao phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức tập thể dục chống mệt mỏicho thích hợp với các ngành nghề.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt quyết địnhnày.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng