CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦACHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 40-CT NGÀY 24-1-1984 VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊNNGÀNH GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Quyết định số73-HĐBT ngày 12-7-1983;
Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (tờ trình số 105-TCCB ngày20-1-1984);
Sau khi có ý kiến của các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Chuyển thang lương của giáo viênngành giáo dục sang thang lương sau đây:

a) Đối với các giáo viên đã tốtnghiệp đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm:

60 đồng - 70 đồng - 85 đồng -100 đồng - 116 đồng - 133 đồng - 150 đồng.

b) Đối với các giáo viên tốtnghiệp trung học sư phạm:

47 đồng - 52 đồng - 59 đồng - 68đồng - 80 đồng - 92 đồng - 104 đồng.

Điều 2

Đối tượng điều chỉnh bao gồm cácgiáo viên đang giảng dạy ở trường học, các giáo viên được điều động, đề bạt làmcán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp.

Điều 3

Thời gian được hưởng mức lươngđiều chỉnh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1984.

Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộtrưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động vàcác ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)