UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-BCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀXÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀXÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trongtình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tìnhhình mới;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 18/01/2013 của Thủ tướng Chính về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trìnhhành động phòng, chống tội phạmbuôn bán phụ nữ,trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chínhphủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 4488/BCĐ ngày14/11/2013 của Ban Chỉ đạo thựchiện phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thànhlập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công antỉnh tại Tờ trình số 310/TT-CAT-PV11 ngày 14/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tộiphạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnhThái Bình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liênquan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xâydựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình và Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- UBQG phòng chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- BCĐ phòng, chống tội phạm Chính phủ;
-
BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương;
- Văn phòng Chính ph;
- Các bộ: Công an, Y tế, Lao động TBXH;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, TH.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Văn Xuyên

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦABAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀNDÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
40/QĐ-BCĐ ngày16/4/2014 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tộiphạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc tỉnh Thái Bình)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc,phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báocáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệnạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình).

2. Quy chế này áp dụng đối với cácthành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực và Tgiúpviệc Ban Chđạo tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và tráchnhiệm của các thành viên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy địnhcủa Quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm tchức, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hộivà xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị mình và sự phân công của Trưởng ban.

3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ,thống nhất trong chỉ đạo điều hành và trao đi thông tingiải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các sở, ban,ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn củaBan Chỉ đạo

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụtheo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Xây dựng, tổ chức triển khai thựchiện kế hoạch, chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc ở địa phương.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướngdẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiệncông tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Chỉ đạo phối hợp hành động, hợptác nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng,chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc.

5. Đề xuất, kiến nghị Ủy ban Quốc giaphòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo phòng,chống tội phạm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp nâng caohiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, điều kiện chế độ, chínhsách để thực hiện các chương trình, dự án, đề án.

6. Theo dõi, tổng hợp tình hình, đánhgiá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đề án và các mặt công tác phòng,chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc; tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáoTrung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân tỉnh.

Chương 2.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệnạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, gồm: 1Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban (trong đó có 1 Phó Trưởng ban Thường trực) và cácủy viên.

Điều 5. Cơ quan Thường trực và cơquan giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Công an tỉnh là Cơ quan Thườngtrực của Ban Chỉ đạo.

2. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòngThường trực (đặt tại Văn phòng Công an tỉnh, do 1 đồng chí lãnh đạo Văn phòngCông an tỉnh phụ trách).

3. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm lãnhđạo cấp phòng, ban thuộc các s, ban, ngành, đoàn thể thamgia kiêm nhiệm.

Điều 6. Phân công nhiệm vụ

1. Công an tỉnh phụ trách công tácphòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán ngườivà xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Sở Y tế phụ trách công tác phòng,chống HIV/AIDS và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội phụ trách công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy.

Chương 3.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạophòng, chống tội phạm của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS vàphòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hộivà xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định các chương trình, kếhoạch công tác, các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và phân bkinh phí cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phốtriển khai thực hiện;

3. Lãnh đạo, điều hành hoạt động củaBan Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triệu tập, chủ trìcác cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo tỉnh;

4. Trong trường hp cần thiết, ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thm quyền của mình.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Trưởngban Thường trực

1. Giúp Trưởng ban tổ chức, chỉ đạo,điều hành toàn bộ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sử dụng quyền hạn của Trưởng bankhi giải quyết công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban vàcác quy định của pháp luật về quyết định của mình;

2. Điều hành, giải quyết công việccủa Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban ủy quyền. Trường hp vượt quá phạm vi quyền hạn được giao phải báo cáo Trưởng ban xem xét,quyết định, nếu Trưởng ban vắng mặt thì báo cáo Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện, thànhphố thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban phân công.

Điều 9. Trách nhiệm của các PhóTrưởng ban

1. Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng banThường trực tổ chức, chỉ đạo, điều hành các công việc theo chương trình, kếhoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

2. Điều hành, giải quyết công việccủa Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban giao; sử dụng quyền hạn của Trưởng ban khigiải quyết công việc được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và cácquy định của pháp luật về những quyết định của mình;

3. Quá trình tổ chức, chỉ đạo, điềuhành nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báocáo Trưởng ban; khi giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của PhóTrưởng ban khác thi trực tiếp phối hợp với Phó Trưởng ban để xử lý. Trường hp có ý kiến khác nhau, vượt quá phạm vi quyền hạn được giao thì phảibáo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định;

4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cácthành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện, thành phố thực hiện cácnhiệm vụ công tác theo kế hoạch;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban phân công.

Điều 10. Trách nhiệm của các ủyviên

1. Giúp Trưởng ban, các Phó Trưởngban tổ chức, chỉ đạo, điều hành các công việc theo chương trình, kế hoạch thựchiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; chịu tráchnhiệm trước Trưng ban và quy định của pháp luật về nhữngquyết định của mình;

2. Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phốihợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành mình trong việc triểnkhai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tquốc và những công tác được Ban Chỉ đạophân công theo dõi, phụ trách;

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theodõi và tổng hợp tình hình, kết quả công tác; sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả triển khai thực hiện công tácphòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tquốc cho Trưởng ban và Cơ quan Thường trực Ban Chỉđạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

4. Phối hợp chuẩn bị nội dung và thamdự các phiên họp của Ban Chỉ đạo; trường hợp không tham dự phiên họp phải báocáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp và ủy quyền chongười có trách nhiệm họp thay;

5. Cử cán bộ, chuyên viên đại diện s, ban, ngành, đoàn thể tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và thựchiện những nhiệm vụ công tác khác được Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quanThường trực, Văn phòng Thường trực

1. Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạohoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chđạo thựchiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xâydựng chương trình, kế hoạch thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổnghợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thựchiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng hợp, đề xuất khen thưngtập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xãhội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Chuẩn bị nội dung, chương trình,tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ các phiên họp, hội nghị, hội thảo,tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉđạo.

4. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối phốihợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tquốc với các bộ, ngành Trung ương và BanChỉ đạo các tỉnh, thành phố khác.

5. Lập dự toán, đề xuất phân bổ kinhphí và phối hợp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phíthực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; đảm bảo kinh phí hoạtđộng của Ban Chỉ đạo tỉnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theoquy định của pháp luật và do Trưởng ban và các Phó Trưởng ban giao.

Điều 12. Tráchnhiệm của Tổ giúp việc

1. Tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo,Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chốngtội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báocáo theo định kỳ hoặc đột xuất với Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng,chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 13. Chế độ làmviệc

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệnạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh làm việctheo chế độ kiêm nhiệm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xâydựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thuộc lĩnh vực đang phụ tráchtrên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm tham gia thảo luận các vấn đề chung của BanChỉ đạo và thực hiện theo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo; đồng thời chịu sựlãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ sáu tháng, một năm Ban Chỉđạo tổ chức họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điềuhành của các thành viên Ban Chỉ đạo và xác định chương trình, kế hoạch công táccho thời gian tiếp theo.

2. Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉđạo theo từng chuyên đề, Trưởng ban quyết định họp đột xuất toàn thBan Chỉ đạo hoặc họp riêng với một số thành viên Ban Chỉ đạo; trường hợpTrưởng ban vắng mặt sẽ ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì cuộc họp.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm (ngoài các báo độtxuất) về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xãhội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốchoặc về các nội dung công tác khác được Ban Chỉ đạo phân công, gửi Trưởng banvà cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm tập hợp số liệu của các thành viên để xây dựng báocáo chung của Ban Chỉ đạo báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạoTrung ương theo quy định hoặc theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương.

4. Trường hpthành viên Ban chỉ đạo đi công tác, học tập hoặc vì lý do khác không thể thựchiện nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo từ 6 tháng trở lên hoặc có thay đổi vềnhân sự thì sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo báo cáo Trưởng ban, Cơ quanthường trực Ban chỉ đạo và cử thành viên khác thay thế.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Sử dụng con dấu

Trong quá trình hoạt động, những vănbản do Trưởng ban chđạo ký được sử dụng dấu của Ủyban nhân dân tỉnh; những văn bản do lãnh đạo Công an tỉnh làthành viên Ban Chỉ đạo ký được sử dụng dấu của Công an tỉnh; những văn bản doGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký được sử dụng dấu của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội; những văn bản do Giám đốc Sở Y tế ký được sử dụngdấu của Sở Y tế; những văn bản do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ký đượcsử dụng dấu của Ủy ban Mặt trn Tổ quốc tỉnh.

Điều 16. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo,Văn phòng Thường trực và Tổ giúp việc lấy từ quỹ phòng chống tội phạm; kinh phíChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòngchống HIV/AIDS, phòng chống mại dâm hàng năm được Chínhphủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cp, phêduyệt và một snguồn kinh phí khác. Việc quản lý, sửdụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán và quyđịnh của pháp luật.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Vănphòng thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xãhội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctỉnh và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thựchiện các quy định tại Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế,nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, nghiên cứuvà đề xuất Trưởng ban chỉ đạo xem xét, sửa đi, bổ sungcho phù hợp./.