ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 40/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÁC TRẠM KIỂM SOÁT THU THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Thi hành Chỉ thị số 25/TTG ngày 24-12-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức và quản lý các trạm kiểm soát trên các tuyến đường giao thông;
- Thi hành quyết định số 327/CP ngày 30-12-1978 của Hội đồng Chính phủ về việcvận dụng chính sách thuế công thương nghiệp hiện hành ở miền Bắc để thi hành ởmiền Nam;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpcác trạm kiểm soát, thu thuế công thương nghiệp tại các điểm sau đây:

1) Ga Bình Triệu (huyện ThủĐức).

2) Chợ Cầu Muối, Cầu Ông lãnh(quận 1).

3) Xa cảng miền Tây (huyện BìnhChánh).

4) Xa cảng miền Đông (quận 5 và10).

Điều 2.- Các trạm nóitrên có nhiệm vụ:

1) Kiểm soát, thu thuế theo quyđịnh trong chính sách, chế độ thuế công thương nghiệp của Nhà nước ban hành vàxử lý các vụ vi phạm trong phạm vi quyền hạn được giao.

2) Tăng cường kiểm soát để hỗtrợ công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinhdoanh cố định.

3) Kiểm soát, quản lý trên khâulưu thông, hỗ trợ thu mua nắm nguồn hàng của các cơ sở quốc doanh theo quy địnhcủa Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần tăng cường quản lý thịtrường, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật tự trị an xã hội, ổn địnhvật giá, ngăn chặn đầu cơ tích trữ, v.v..

Điều 3.- Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, Ủy ban Kế hoạch thành phố và các ngành quản lý vật tư thànhphố, có kế hoạch cung cấp, giúp đỡ Sở Tài chánh thành phố xây dựng và hoànthành sớm các trạm kiểm soát thu thuế nói trên.

Điều 4.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởngcác ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện (1,5,10, BìnhChánh, Thủ Đức) có trách nhiệm tổ chức và phối hợp thi hành tốt quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại