ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;

Theo đề nghị của Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm niêm yết nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân tại trụ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành; các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, Ban TCD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016)

I. CÔNG DÂN ĐẾN TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH CÓ QUYỀN:

1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

3. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

II. CÔNG DÂN ĐẾN TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH CÓ NGHĨA VỤ:

1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

3. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

5. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cngười đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

6. Không được lợi dụng quyền KN-TC, kiến nghị phản ánh để tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Không được kích động lôi kéo và có những lời thô tục, xúc phạm cán bộ cơ quan nhà nước.

7. Không được mang theo các vật dễ cháy nổ, độc hại hay hung khí vào Trụ sở tiếp công dân. Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được phép của người chủ trì tiếp công dân

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi Trụ sở Tiếp công dân, không ai được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

III. NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM:

1. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

2. Giải thích, hướng dẫn cho người đến KN-TC, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

3. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN CÓ QUYỀN TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU:

1. Từ chối tiếp người đang trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình và các trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân.

2. Những nội dung khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan nhà nước giải quyết bằng quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật

(Ghi chú: N n đỏ, chữ vàng; dài 1,5m, rộng 0,75m)