ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung một số điểm quy định tại Quyết định số 3572/QĐ – UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trứ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 06/TTr-STC ngày 18/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung một số điểm quy định tại Quyết định số 3572/QĐ – UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

* Lộ phí đăng ký thường trú do Công an Thành phố thực hiện. Tỷ lệ phân chia:

- Để lại đơn vị thu (Công an Thành phố) 70% trên tổng số lệ phí thu được.

- Nộp vào ngân sách nhà nước (Ngân sách Thành phố hưởng 100%) 30% trên tổng số lệ phí thu được.

* Lệ phí đăng ký tạm trú do Công an xã, phường thực hiện. Tỷ lệ phân chia:

- Để lại đơn vị thu (Công an xã, phường) 70% trên tổng số lệ phí thu được.

- Nộp vào ngân sách nhà nước (Ngân sách xã, phường hưởng 100%) 30% trên tổng số lệ phí thu được.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND Thành phố hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc