ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4017/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ v kim soát th tụchành; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;của Chính ph sửa đi,b sung một số điều cacác nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

n cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết th tục hành chính và báocáo v tình hình, kếtquả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Sở Kế hoạch và Đầu tư tại T trình s 186/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2015 vàý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản s 1447/STP-KS TTHC ngày 23/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Long An.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư Giám đc Sở Tư pháp, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - S
Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- L
ưu VT. Oanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyn Thanh Nguyên

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày29/10/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Long An)

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCHVÀ ĐẦU TƯ

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG BỊ BÃI BỎ

IV. Lĩnh vực liên thông

1

T-LAN-130249-TT

Liên thông khc du trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Do không còn phù hp theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định doanh nghiệp có quyền tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.