UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Phạm Sỹ Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Bà: Đỗ Thị Nguyệt Tú - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban.

3. Ông: Nguyễn Xuân Vân - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên.

4. Nguyễn Bá Công - Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên.

5. Ông: Nguyễn Văn Oang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên.

6. Ông: Trịnh Văn Thế - Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên.

7. Ông: Lê Hồng Quang, Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; chỉ đạo triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, đánh

giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHMai Tiến Dũng