ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2016 -2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quyhoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Công Văn số 3409/QHKT-P8 ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ2016 - 2020, gồm 19 thành viên chính thức (có Danh sách kèm theo).

Điều 2.Chứcnăng, nhiệm vụ, trách nhiệm và hình thức hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quyhoạch thành phố Hà Nội thực hiện theo Thông tư số 08/2008/TT-BXD

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội(cơ quan giúp việc của Thường trực Hội đồng) xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồngban hành Quy chế làm việc của Hội đồng và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tùy theo tính chất nội dung cần lấy ý kiến, Chủ tịch Hội đồng xem xét mờithêm các đơn vị, chuyên gia có liên quan tham gia Hội đồng.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giámđốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các thành viên có tên trong Danh sách kèm theochịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 3;ành ủy, TT HĐND;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

HỘIĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2016 - 2020
(Kèm theo 4024/QĐ-UBND ngày 22/7/2016của UBND

I. Thường trựcHội đồng

1. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quyhoạch - Kiến trúc Hà Nội,

2. Ông Bùi Xuân Tùng - Phó Giám đốcSở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịchđiều hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch HộiKiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

5. Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch HộiQuy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Ủy viên.

II. Thành viên Hội đồng

6. Ông Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Trúc Anh - Viện trưởngViện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ủy viên.

8. Ông Doãn Minh Khôi - Tổng biên tậpTạp chí Kiến trúc, Ủy viên.

9. Ông Hoàng Đạo Kính - Ủy viên ĐoànChủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủtịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệutrưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên.

12. Ông Phạm Hùng Cường - Trưởng bộmôn quy hoạch Trường Đại học Xây dựng, Ủy viên.

13. Bà Lã Thị Kim Ngân - Viện trưởngViện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên.

14. Ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch

15. Ông Trương Minh Tiến - Phó Giámđốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên.

16. Ông Trần Việt Trung - Phó Giámđốc Sở Xây dựng, Ủy viên.

17. Ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốcSở Giao thông vận tải, Ủy viên.

18. Đại diện Lãnh đạo Vụ Quy hoạch -Kiến trúc (Bộ Xây dựng) - Ủy viên.

19. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng