BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------
Số: 4028/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 4536/UBND-TN ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá vôi trắng vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung điểm mỏ đá vôi trắng tại khu vực đồi Con Trâu thuộc các xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, xã Tân Xuân và xã Giai Xuân thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thời gian triển khai đầu tư thăm dò, khai thác và chế biến thực hiện trong giai đoạn 2011-2025.
Diện tích và tọa độ góc các điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang
PHỤ LỤC
DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC ĐIỂM MỎ ĐÁ VÔI TRẮNG TẠI KHU VỰC ĐỒI CON TRÂU THUỘC CÁC XÃ HẠ SƠN, HUYỆN QUỲ HỢP, XÃ TÂN XUÂN VÀ XÃ GIAI XUÂN THUỘC
HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 4028/QĐ-BCT ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
Điểm mỏ, diện tích
Điểm góc
Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 104o45’ múi chiếu 3o
Diện tích (ha)
X (m)
Y (m)
Điểm mỏ đá vôi trắng tại khu vực đồi Con Trâu thuộc các xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, xã Tân Xuân và xã Giai Xuân thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
1
2123 296,85
554 328,42
3,9972
2
2123 213,61
554 459,96
3
2122 959,52
554 384,82
4
2123 164,92
554 231,11