NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hàng kèm theo QĐ số 269-NH2 ngày 4/12/92 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990;

- Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố tại Lệnh số 06/LCT-HĐNN8 ngày 20 tháng 05 năm 1988;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển ký kết giữa Hiệp hội phát triển quốc tế và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 2785 VN ngày 16-01-1995 - Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán; Hiệp định tín dụng số 2855 VN ngày 19-7-1996 - Dự án Tài chính nông thôn; Hiệp định vay giữa Ngân hàng Phát triển Châu á và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 1457 VIE ngày 18-10-1996 - Dự án Tín dụng nông thôn;

- Căn cứ Công văn số 5551/QHQT ngày 02 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về việc cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho vay lại các Tổ chức Tín dụng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Cho phép Ban quản lý các Dự án Ngân hàng áp dụng chính thức Hệ thống Tài khoản Kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 04-12-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để hạch toán việc nhận và sử dụng vốn vay của các Tổ chức Đầu tư Phát triển quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là cơ quan thực hiện dự án.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 94/QĐ-NH21 ngày 17 tháng 4 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban quản lý các Dự án Ngân hàng áp dụng tạm thời Hệ thống Tài khoản Kế toán của các Tổ chức Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 06-3-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng