ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4030/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XE VẬN TẢI CỦA CÁC TỈNH RA VÀO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố,
Theo đề nghị của các ông Giám đốc Sở Công an, Giám đốc Sở Giao thông vận tảithành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xe vận tải cácloại của các tỉnh và các đơn vị quân đội nhân dân không đóng trong phạm vi thànhphố Hồ Chí Minh, không được vào thành phố nếu không có nhiệm vụ.

Điều 2. Xe vận tải cácloại vào thành phố phải có lệnh vận chuyển hoặc công lệnh đến cơ quan nào ởthành phố, kèm theo các giấy tờ khác như bằng lái xe, giấy xe, giấy chuyên chởhàng hóa v.v… và phải xuất trình các giấy tờ trên cho trạm kiểm soát ra vàothành phố.

Khi ra vào thành phố, lái xephải chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc trật tự an toàn giao thông vận tải và cácquy định khác của Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành.

Điều 3. Các trường hợpđặc biệt khác, xe vận tải muốn vào thành phố phải xin giấy phép tại các trạmkiểm soát ra vào thành phố.

Điều 4. Lái xe nào viphạm quyết định này sẽ bị xử lý theo quy tắc trật tự an toàn giao thông vận tảicủa thành phố đã ban hành ngày 30-3-1976 và điều 15/1 của điều lệ phạt vi cảnhcủa Hội đồng Chính phủ.

Điều 5. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công an, Giám đốc SởGiao thông vận tải và Tư lệnh lực lượng vũ trang thành phố có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH.

Lê Đình Nhơn