ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 4035/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ VÀ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNHTHUỘC LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tại Tờ trìnhsố 134/TTr-BDT ngày 06/9/2013; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và thủtục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnhthuộc lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục KSTTHC (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chi cục TCĐLCL;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ VÀ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THUỘCLĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 4035/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP XÃ

Lĩnh vực: Công tác Dân tộc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 (T-THA-244124-TT).

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

B

CẤP TỈNH

1

Giao kế hoạch hàng năm về chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg (T-THA-074417-TT).

Lý do bãi bỏ:Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

C

CẤP HUYỆN

2

Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đặc biệt dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (T-THA-131594-TT).

Lý do bãi bỏ:Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

(Có nội dung cụ thểcủa 01 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANHHÓA

(Ban hành kèm theoQuyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-244124-TT

Lĩnh vực: Công tác Dân tộc.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp, xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Thời gian hoàn thành: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các thôn.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên; chuyển danh sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành cho vay theo đúng thứ tự ưu tiên tại danh sách và tuân thủ quy trình, thủ tục do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Đồng thời gửi danh sách đã phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo tới các hộ được xét cho vay vốn. Thời gian xem xét phê duyệt là 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, phường, thị trấn.

Lưu ý:

- Hàng năm, ngay sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn. Thời gian hoàn thành: Trông 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trưởng thôn tập hợp danh sách đăng ký vay vốn; chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, có sự tham gia của đại diện một số hộ gia đình trong danh sách tổ chức họp bình xét, phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, ưu tiên những hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được vay được vay vốn trước. Việc họp bình xét được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn. Thời gian hoàn thành: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày các hộ đăng ký vay vốn.

- Trưởng thôn lập danh sách hộ đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên đã họp bình, kèm theo Biên bản họp bình xét gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Thời gian hoàn thành: Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày họp bình xét.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biên bản họp thôn có chữ ký xác nhận của Trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn: 01 bản chính;

- Danh sách hộ đề nghị được vay vốn do trưởng thôn lập kèm theo biên bản họp bình: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ trong đó:

- Tại UBND cấp xã 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các thôn;

- Tại UBND cấp huyện 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, phường, thị trấn.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAIHÀNH CHÍNH: Không.