ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4036/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG NỘI DUNG QUY HOẠCH CẢNG, BẾN TÀU DU LỊCH PHỤC VỤ THAM QUAN VỊNH HẠ LONG, VỊNH BÁI TỬ LONG TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 5100/SGTVT-KHTC ngày 10/12/2015, kèm theo Thuyết minh điều chỉnh nội dung Quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1) Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy: Đưa Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long (được phê duyệt tại Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và dừng hoạt động của các tàu tại Cảng trên từ ngày 01/01/2016.

2) Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu: Phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, khách đi đảo Cát Bà và tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (theo Quyết định số 3465/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải).

- Quy mô gồm 02 khu bến.

- Công suất:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: Công suất 5,0 triệu lượt khách/năm

+ Giai đoạn 2020 - 2030: Giữ nguyên công suất.

3) Cảng khách du lịch quốc tế Hòn Gai:

1. Là cảng biển thuộc Nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1): Phục vụ khách quốc tế đến Quảng Ninh và tuyến khách Bắc - Nam.

- Quy mô gồm 02 bến: Bến số 01 phía Bãi Cháy, Bến số 02 phía Hòn Gai; tiếp nhận tàu có tải trọng đến 225.282 GRT.

- Công suất của 02 bến: 1,0 triệu lượt khách/năm.

2. Phục vụ khách từ tàu biển tiếp tục hành trình đi tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long bằng tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

4) Bến khách Hòn Gai (bến thủy nội địa).

- Tạm thời cho phép hoạt động để phục vụ các tàu du lịch hoạt động tham quan Vịnh Bái Tử Long.

- Bến chấm dứt hoạt động khi bến Cảng khách du lịch Cọc 3 được đầu tư xây dựng và công bố hoạt động.

- Công suất khi được tạm thời hoạt động: 0,5 triệu lượt khách/năm

5) Cảng khách du lịch Cọc 3: Cảng phục vụ tàu chở khách và du thuyền đến tham quan tại các điểm du lịch khu vực Hòn Gai; phục vụ tàu du lịch chở khách phía Hòn Gai đi tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

- Công suất:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 0,5 triệu lượt khách/năm.

+ Giai đoạn 2020 - 2030: Giữ nguyên công suất.

6) Cảng Nam Cầu Trắng: Sẽ là cảng hành khách kết hợp hàng hóa; chức năng hành khách phục vụ đi các địa phương, các đảo và chuyển tải trên Vịnh và tàu du lịch tham quan Vịnh Bái Tử Long (xem xét cụ thể sau); thực hiện đầu tư từ sau 01/01/2019 (khi Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng chấm dứt hoạt động hết năm 2018).

- Công suất theo nhu cầu thực tế và có dự báo cụ thể.

7) Cảng Vũng Đục: Giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt. Bến tàu khách du lịch được đầu tư xây dựng mới để phục vụ khách du lịch khu vực Cẩm Phả tham quan Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long và tàu khách ra các đảo thuộc huyện Vân Đồn (đảo Thắng Lợi, đảo Ngọc Vừng...)

- Công suất:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 0,5 triệu lượt khách/năm.

+ Giai đoạn 2020 - 2030: Giữ nguyên công suất.

Cụ thể theo Thuyết minh điều chỉnh nội dung Quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh được duyệt kèm theo.

Các nội dung không được đề cập đến tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan tổ chức công bố Quy hoạch cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện và công bố chấm dứt hoạt động của Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy từ ngày 01/01/2016.

- Căn cứ Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các công việc cụ thể phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng