ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4036/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TINĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giaiđoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/4/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đốingoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướngChính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyềnthông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh BìnhĐịnh giai đoạn 2015 - 2017.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiệnKế hoạch này; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho BộThông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

Điều3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAIĐOẠN 2015 - 2017(Kèm theo Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh BìnhĐịnh)

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

- Tạosự chuyển biến mới về nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quảcác hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Đảmbảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhândân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban,ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thựchiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhànước.

-Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội,pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hìnhảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xãhội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Định nói riêng đến các nước trên thếgiới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân trongtỉnh biết về tình hình thế giới.

- Làmcăn cứ để các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng biện pháp tổ chứcthực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 - 2017.

2.Yêu cầu:

-Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổchức chính trị - xã hội, các lực lượng, các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệptrong và ngoài tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoạiViệt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng trong tình hình mới.

- Tổchức các hoạt động thông tin đối ngoại cần chú trọng công tác tuyên truyền,cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế,xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt độngthông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theođúng đường lối của Đảng và Nhà nước.

Chấphành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy địnhhiện hành.

II.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động về thông tinđối ngoại

- Bố trí biên chế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thôngtin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông. Các Sở, ban, ngành, đoànthể; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phân công lãnh đạo phụ trách côngtác thông tin đối ngoại và cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đốingoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đốingoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; độingũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của địa phương; ban tổ chứccác lễ hội, sự kiện ...

- Định hướng thông tin đối ngoại đối với các cơ quan báo chí trênđịa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo vàbiên giới lãnh thổ.

- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạcchống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối Đại đoàn kết dântộc.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thựchiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụvà các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

2. Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường mối quan hệhợp tác thông tin trên lĩnh vực thông tin đối ngoại

- Xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Địnhphiên bản tiếng Anh nhằm phục vụ cho độc giả nước ngoài, khách du lịch, các nhànghiên cứu....tìm hiểu, tra cứu;

- Duy trì Bản tin Thông tin và Truyền thông và xuất bản Bản tinđối ngoại để quảng bá, nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền cho các cấpcơ sở;

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uytín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoàiđến tác nghiệp tại địa phương; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong cáchoạt động quảng bá về hình ảnh của quê hương, con người Bình Định;

- Xây dựng bộ tư liệu quảng bá văn hóa, thương hiệu, tiềm năngphát triển và cơ hội hợp tác của tỉnh Bình Định (bằng các hình thức: Phim tàiliệu, ảnh tư liệu, ảnh quảng bá, bản mềm các bài báo, ấn phẩm sách...)

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ thông tin, pháttriển lĩnh vực báo chí với tỉnh Champasak - Lào;

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về lĩnh vực thông tin đốingoại trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Mỗi quý có01 chuyên mục (khoảng 15 phút) tuyên truyền về Thông tin đối ngoại trên ĐàiPhát thanh và Truyền hình Bình Định; xây dựng và duy trì chuyên trang về Thôngtin đối ngoại trên Báo Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định vàTrang tin Xúc tiến đầu tư và hợp tác.

- Phối hợp với kênh thông tin đối ngoại VTV4 (Đài Truyền hình ViệtNam), kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện Văn hóa Việt – VTC10 (Đàitruyền hình kỹ thuật số VTC), hệ phát thanh đối ngoại VOV5 (Đài Tiếng nói ViệtNam) và một số đơn vị khác về hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở phù hợpvới tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ;Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2017.

3. Tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương đến cáctỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức Liên hoan quốc tếVõ cổ truyền Việt Nam - Bình Định.

- Tham gia, tổ chức các Hội chợ, triển lãm ngành, hàng ở trong vàngoài nước;

- Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hộivăn hóa đặc sắc ở địa phương; trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua cácchương trình hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hộinghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp và làm việc với cácđoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện tiếp xúc đầu tư thương mại, dulịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương đến các tỉnh, thànhtrong nước và nước ngoài;

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hoạt động hằng năm

III.KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trêncơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí chi tiết gửivề Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trìnhUBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV.TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1.Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợpvới các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khaikế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạothông tin đối ngoại tỉnh Bình Định;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnhủy trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quanthông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng báhình ảnh Bình Định. Chỉ đạo tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên Cổng Thôngtin điện tử tỉnh Bình Định;

Chủtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức, kỹ năng tuyên truyền cho báo chí; kỹ năng phát ngôn và công tác thông tinđối ngoại.

- Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo BìnhĐịnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các tác phẩm, chương trình phụcvụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạchthực hiện, theo dõi và tổng hợp kinh phí phục vụ cho các hoạt động thông tinđối ngoại hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo công tác thông tác đối ngoại tại tỉnh, tổ chức sơ kết, tổng kếtcông tác thông tin đối ngoại, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thanhtích trong công tác thông tin đối ngoại, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy địnhcủa pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tinđối ngoại tỉnh Bình Định hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổchức, chuẩn bị nội dung trả lời các cuộc phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối vớibáo chí nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan thống nhất quản lý phóngviên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa bàn tỉnh Bình Định.

- Chủ độngtheo dõi, nghiên cứu tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài phục vụ cho công tácthông tin đối ngoại.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơnvị liên quan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và cáclĩnh vực khác có liên quan cho người nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ các hoạtđộng thông tin đối ngoại với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ trìcung cấp thông tin về các hoạt động của người Bình Định ở nước ngoài cho lãnhđạo tỉnh, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Công Thôngtin điện tử của tỉnh và Bộ Ngoại giao.

- Phối hợp Sở Thông tin vàTruyền thông và các sở, ngành liên quan hướng dẫn báo chí trong tỉnh đưa tin vềhoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh và phối hợp đưa tin về tình hình Quốc tế,tin trong nước có liên quan đến đối ngoại.

- Chủ trì thực hiện Bản tin Đốingoại Bình Định.

3.Sở Nội vụ

- Phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan rà soát lại việcthực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất phươngán bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh..

- Phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vịliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở lớp bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn,quan hệ công chúng, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế đối với cán bộ,công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình văn hóa, nghệthuật, lễ hội để quảng bá xúc tiến thông tin văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi để thựchiện tốt công tác đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa lai căng, khôngphù hợp, đồng thời, phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyêntạc của các thế lực chống phá Nhà nước thông qua việc tuyên truyền không đúngsự thật về lịch sử, địa danh của địa phương, về các lãnh đạo, danh nhân có xuấtthân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vàcác ngành liên quan thực hiện các tác phẩm báo chí, phóng sự, chương trình phátthanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh. Thường xuyên phối hợpkiểm tra, thanh tra để kịp thời phản ánh và điều chỉnh cho phù hợp các hoạtđộng có liên quan đến thông tin đối ngoại của tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt độngthông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thươngmại trong nước và nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liênquan xây dựng các nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu,tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hútđầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực mình quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vàtham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, mời gọi sự tham gia của cácnước trong khu vực; đồng thời tham gia các cuộc hội chợ thương mại của các nướctrong khu vực.

6.Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơnvị liên quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnhvực hợp tác xúc tiến đầu tư nước ngoài; xuất bản các ấn phẩm phục vụ quảng bátiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kếhoạch hợp tác, đầu tư trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch…

7.Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông thẩm định kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại hàng nămtheo quy định; Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8.Công an tỉnh

- Chủ trì, phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chếđộ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quảnlý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Bình Định.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năngđể kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với những luận điệu, thông tinsai, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại;theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương,biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàntỉnh

- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậytình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thôngtin của tỉnh Bình Định ra thế giới. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăngcường các bài viết với nội dung về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thờilượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định ra thếgiới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Định.

- Kiên quyết, nhanh nhạy trong việc đấutranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật mộtcách kịp thời, hiệu quả.

10.Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạchhoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi địa phương, đơn vị quảnlý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấnđề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trongviệc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Phân công cán bộ quản lý chịu tráchnhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vịquản lý.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáoTỉnh ủy

Tăng cường côngtác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chícủa tỉnh, văn phòng đại diện phóng viên thường trú tại tỉnh thông qua các cuộchọp giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý nhằm chống lại các luận điệu sautrái, thông tin xuyên tạc gây mất đoàn kết dân tộc, chống lại công cuộc xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trênđây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 -2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đềphát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về SởThông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.