BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU ĐO KIỂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH 998 TRẠM BTS CỦA CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN 11 TỈNH/THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC MIỀN NAM
---------------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Khóa 11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định;
Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng;
Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-CVT ngày 17/8/2012 của Cục trưởng Cục Viễn thông về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán kinh phí đo kiểm 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố miền Nam;
Xét đề nghị của Trung tâm Đo lường tại Phiếu trình số 17/PTr-TTĐL ngày 21/8/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam với nội dung cụ thể như sau:
TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (cả VAT) đồng
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam
954.250.000
Phí, lệ phí được phép để lại của Cục Viễn thông năm 2012
Chỉ định thầu thông thường
Tháng 8-9 năm 2012
Theo đơn giá
51 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Điều 2. Trung tâm Đo lường khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Đo lường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Cục trưởng Chu Văn Bình;
- Lưu: VT, KHĐT.
CỤC TRƯỞNG
Phạm Hồng Hải