ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày29.3.2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 63/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15.5.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ;

- Căn cứ Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày07.5.2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất,chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đốivới nước thải;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai tổ chức thực hiện việcthu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thải ra môi trường từcác cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh BắcNinh theo quy định mới từ ngày 01.7.2013.

Điều 2.Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài chính, Cục thuế xây dựng kế hoạch cụ thểtriển khai thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải côngnghiệp đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định theo Thông tư liên tịchsố 63/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15.5.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 113/QĐ-UB ngày 12/7/2004 của UBND tỉnh BắcNinh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, SởTài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông,lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH, PVPTN, CVP
.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh