ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 404/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCHCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtCông chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghịđịnh số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghịđịnh số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 củaChính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyếtđịnh số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quyhoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị củaSở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 27/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyểngiao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng,giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã sangcác tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Chuyển giaothẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBNDthành phố Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn, UBNDhuyện Việt Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng.

2. Chuyển giaothẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ việc chứng thực di chúc vàtừ chối nhận di sản thừa kế) của UBND cácxã, phường, thị trấn thuộc thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và huyện ViệtYên sang các tổ chức hành nghề công chứng bao gồm:

a) Toàn bộ các xã,phường thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang.

b) Thị trấn Chũ vàcác xã: Trù Hựu, Thanh Hải, Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Quý Sơn, Phượng Sơn thuộc địabàn huyện Lục Ngạn.

c) Thị trấn BíchĐộng, thị trấn Nếnh và các xã: Bích Sơn, Trung Sơn, Quang Châu thuộc địa bànhuyện Việt Yên.

3. Đối với địa bàncác huyện còn lại trong tỉnh: tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chứngthực các hợp đồng, giao dịch được quyềnlựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặcchứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xãtheo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với thủ trưởngcác Sở, ngành liên quan và chủ tịch UBNDhuyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, SởTài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức,cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh