THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 404-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giải quyết Hội đồng tài chính tiền tệ Nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay giải thể Hội đồng Tài chính tiền tệ Nhà nước đã thành lập theo Quyết định số 85-TTg ngày 11-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 2

Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ, các thành viên Hội đồng Tài chính tiền tệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt