ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông báo kết luận số 1120-TB/TU ngày 01/06/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 56, về việc tách Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, thành lập Văn phòng HĐND & Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 19/7/2004 của HĐND tỉnh Lào Cai khoa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/7/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai trên cơ sở tách Văn phòng HĐND&UBND tỉnh Lào Cai thành 2 Văn phòng (Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai)

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc và đảm bảo các điều kiện làm việc cho UBND tỉnh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh theo luật định; có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật

- Trụ sở của Văn phòng được bố trí chung trong trụ sở hiện tại của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;

1. Xây dựng các chương trình làm việc (bao gồm chương trình làm việc năm, quý, tháng, tuần) giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình đã đề ra.

2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đảm bảo trong quá trình hoạt động của Tỉnh ủy, thường trực HDND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội được thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

3. Tổ chức soạn thảo các đề án do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giao; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng các đề án (bao gồm dự thảo văn bản pháp quy, các dự án kinh tế - kỹ thuật - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng và các dự án khác), đồng thời tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án trên; thẩm định đề án của các ngành, các địa phương trước khi trình UBND tỉnh phê chuẩn; Trong trường hợp các đề án chưa đảm bảo nội dung hoặc chưa đúng theo quy định, Văn phòng có quyền đề nghị cơ quan chủ đề án sửa dổi bổ sung cho hoàn chỉnh, trường hợp chưa thống nhất cao thì tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh quyết định;

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo thông tin được thường xuyên, kịp thời chính xác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của UBND tỉnh lên cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Tổ chức công bố truyền đạt chỉ thị, các chủ chương của UBND tỉnh đến các ngành, các cấp và công dân trong tỉnh; đồng thời theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống của nhân dân;

6. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ý kiến với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

7. Tổ chức và phục vụ các phiên họp, làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các ngành, các cấp với các Đoàn thể quần chúng nhân dân và các cơ quan Trung ương. Biên tập và quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thông báo kịp thời đến các ngành, các cấp về nội dung đã được kết luận tại các kỳ họp và các buổi làm việc nêu trên;

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức tiếp dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý thống nhất quy trình soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản của UBND tỉnh; chỉnh lý dự thảo văn bản của các ngành, các cơ quan trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; theo dõi và kiểm tra các ngành các cấp trong việc ban hành các văn bản, phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc những quy định, thì kiến nghị với cơ quan ra văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc báo cáo UBND tỉnh ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật;

Định kỳ hàng quý phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh rà soát lại các văn bản ban hành, để kiến nghị với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp.

Hướng dẫn kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã về cồng tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện tốt chương trình cái cách hành chính của Trung ương và của tỉnh đề ra.

10. Thường trực, tổng hợp và xử lý các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh;

11. Phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

12. Thực hiện chức năng đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc cho thường trực UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc có hiệu quả.

13. Thực hiện công tác lưu trữ và tích hợp dữ liệu theo đúng quy định và quy trình của Nhà nước và của tỉnh quy định.

14. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức viên chức, ngân sách, tài sản của Văn phòng được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh;

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh:

1. Lãnh đạo Văn phòng:

- Chánh Văn phòng,

- Không quá 3 Phó Văn phòng;

Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về lĩnh vực công tác văn phòng.

Phó Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng thực hiện một hoặc một số công tác do Chánh Văn phòng phân công;

2. Bộ máy giúp việc Chánh Văn phòng gồm:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức, Hành chính - Quản trị,

- Phòng Thi đua khen thưởng,

- Phòng Tổng hợp,

- Phòng Kinh tế ngành,

- Phòng Văn xã;

b) Các đơn vị, tổ chức trực thuộc:

- Trung tâm Lưu trữ và Tích hợp dữ liệu;

- Nhà khách số I;

- Nhà khách số II;

- Nhà khách số III;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và các chức vụ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị trực thuộc.

3. Biên chế:

Biên chế của Văn phòng UBND tỉnh, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm, theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Nội vụ (Biên chế của Văn phòng: Không kể các đồng chí thường trực).

Việc bố trí cán bộ công chức của Văn phòng theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quv định và phân cấp về công tác tổ chức cán bộ cua tỉnh, phải đảm bảo tinh gọn hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ công chức. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh vấn đề gì, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quyết định trước đây trái với quyết định này đều được bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh