BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬNPHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin vàTruyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên thamgia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông vớiViệt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Côngnghệ,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

Hewlett-Packard Company, Roseville HardwareTest&Compliance - US0008

Địa chỉ: 8000 Foothills Boulevard, Roseville, CA95747-5603 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia HoaKỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng các yêu cầu về việc thừa nhậncác Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau vềđánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 cócác quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCBVT .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký đến ngày 31/10/2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoahọc và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪANHẬN
(Kèm theo Quyết định số 405/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: Hewlett-Packard Company,Roseville Hardware Test&Compliance - US0008

Địa chỉ: 8000 Foothills Boulevard, Roseville, CA95747-5603 USA

Người liên lạc: Mark Harmon

Điện thoại: +1 (916) 785-5051

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)

TCVN 7189:2009

2.

Thiết bị công nghệ thông tin

2.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

2.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

2.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

2.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

2.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

2.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

2.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

2.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009