THU VI?N PHÁP LU?T

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4054/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN“TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2011/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNHSÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chínhphủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 433/TTr-SNN &PTNTngày 28/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khaiNghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trảdịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì theo nộidung Kế hoạch được duyệt chủ động lập đề cương, dự toán xây dựng và triển khaicác Đề án, dự án, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, báo cáo về Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2012.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đôn đốc,điều phối triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệttrước ngày 30/01/2012 để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nội vụ; Cụctrưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;
CPVP;
Lưu: VT, TH, KTN.
D:\minh tam b\Nam 2011\Quyet dinh\12 08 KH thuc hien ND 99 cua QN lan 2.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN“TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNHSÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA TỈNH QUẢNGNAM
(Kèm theo Quyếtđịnh số: 4054 /QĐ-UBND ngày 12 /12 /2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Hoạt động

Sản phẩm đầu ra

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

2

3

5

6

7

I

Công tác tổ chức và hình thành bộ máy

1

Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh

Quy chế

Tháng 12/2011

Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng UBND tỉnh

2

Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Tổ chức

Tháng 12/2011

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

II

Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án triển khai chính sách chi trả DVMT rừng theo các lưu vực của các Nhà máy thủy điện đã phát điện tính đến thời điểm năm 2011và lưu vực lòng hồ Phú Ninh sớm triển khai chi trả tiền bảo vệ rừng đến hộ ngay trong năm 2012

1

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Khe Diên

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Sơn và các chủ rừng

2

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My và các chủ rừng

3

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Côn 2

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Giang và các chủ rừng

4

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Za Hung

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Giang và các chủ rừng

5

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện An Điềm II

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc và các chủ rừng

6

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ công trình thủy lợi Phú Ninh

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Núi Thành, Phú Ninh và các chủ rừng

III

Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án theo chuyên đề đối với diện tích rừng có cung ứng DVMTR ngoài các khu vực lòng sông, hồ các công trình thủy điện, thủy lợi ở mục II

1

Xác định cụ thể đối tượng cung ứng DVMTR, chi tiết đến phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh

Đề án được duyệt

Quý III năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương

2

Điều tra, xác định các đối tượng, sản lượng, doanh thu của đơn vị sử dụng DVMTR phải nộp tiền ủy thác về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Quỹ TW

Đề án được duyệt

Quý III năm 2012

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Rà soát giao đất, giao rừng

Đề án được duyệt

Quý III năm 2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố

4

Giao rừng gắn với giao đất cho tổ chức (mới)

Đề án được duyệt

Quý III năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài

Đề án được duyệt

Quý III năm 2012

Các chủ rừng là các tổ chức do Nhà nước thành lập

Sở Nông nghiệp và PTNT

6

Cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đề án được duyệt

Quý I năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng)

Sở Tài chính

IV

Kiểm tra, giám sát

1

Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Bên sử dụng và bên cung ứng dịch vụ

2

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định

Báo cáo

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ BV&PTR tỉnh

3

Kiểm tra việc nộp tiền chi trả của các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp tiền về Quỹ

Hàng năm

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế

4

Sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định

Năm 2013

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố;