ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4054/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHTHANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ LuậtThanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật khiếu nại; Luật tố cáo ngày 11 tháng11 năm 2011; Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm2007 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Công văn số 2399/TTCP-KHTCHC ngày 21tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạchthanh tra năm 2014;

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghịquyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giaiđoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờtrình số 1055/TTr-TTTH ngày 01 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết địnhnày Kế hoạch Thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh,Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịchCụng ty, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHTrịnh Văn Chiến

KẾ HOẠCH

THANH TRA, GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Nhiệm vụ chung của TOÀN NGÀNH Thanh tra

1. Công tác thanh tra

a) Về thanh tra hành chính

Đẩy mạnh thanh tra hành chính trêncác lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư XDCB và thực hiện các chính sách xãhội, cụ thể:

-Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách: Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sáchhuyện, xã; thanh tra hoạt động tài chính tại một số đơn vị sự nghiệp; Thanh traviệc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại một số doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh.

- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựngcơ bản: Tập trung thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các dựán đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các dự án do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầutư.

- Trong thực hiện chính sách xãhội: Đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xãhội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 đến năm 2013.

- Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra.

b) Về thanh tra, kiểm tra chuyênngành

Tăng cường thanh tra việc chấphành các quy định của pháp luật chuyên ngành và tiêu chuẩn, quy phạm chuyênngành, tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như: Đầu tư xây dựng,chất lượng công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh, vệ sinh antoàn thực phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, bảo vệ thực vật, gia súc gia cầm, bảo vệ hạtầng công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ, chính sách lao động, antoàn lao động, giáo dục phổ thông, việc làm, dạy nghề nông thôn, việc dạy thêm,học thêm, các khoản đóng của nhà trường, công tác biên tập, hoạt động xuất bản,in, phát hành…

2. Công tác tiếp dân, giảiquyết khiếu nại và giải quyết tố cáo

- Đẩy mạnh công tác phổ biến,tuyên truyền giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những điểmmới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn mới ban hành.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháptrong Thông báo kết luận số 130/TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ chính trị; Chỉ thịsố 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 29/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả côngtác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tiếp tục kiểm tra, ràsoát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh và những vụ việc mới phát sinh; kiến nghị xử lý,giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Tập trung chỉ đạo, phấn đấu giảiquyết đạt tỷ lệ trên 90% số vụ việc khiếu kiện phát sinh; kiến nghị biện phápgiải quyết cơ bản số vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài đã được kiểm tra, ràsoát; chỉ đạo, tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc các quyết định giải quyếtkhiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Thực hiện Đề án đổi mới công táctiếp dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;xây dựng cơ sở dữ liệu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra,hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác phòng, chống thamnhũng

- Đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống thamnhũng tới các tầng lớp cán bộ và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quanchức năng (Công an, Kiểm sát, Toà án, Kiểm tra và Tổ chức Đảng các cấp) trongviệc trao đổi thông tin về phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởngcơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc rà soát, bổ sung và ban hành cácquy định nhằm phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, côngkhai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện cải cách thủ tụchành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh thamnhũng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập.

-Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vềphòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2012/TT-TTCP củaThanh tra Chính phủ; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng thông quacông tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Công tác xây dựng lực lượng

- Đề nghị cấp có thẩm quyềnkiện toàn công tác tổ chức, nhân sự của Thanh tra huyện, Thanh tra sở đảm bảoyêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; quan tâm, làm tốt công tác tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; xét, đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, đề bạt, luânchuyển và bổ nhiệm đủ các chức danh lãnh đạo của các tổ chức thanh tra trongtỉnh.

- Tăng cường quản lý, giám sát độingũ cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, củangành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chốngtham nhũng, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦATHANH TRA TỈNH

1. Về thanh tra

Bên cạnh việc hướng dẫn, chỉ đạoThanh tra huyện, Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra, Thanh tra tỉnh tiếnhành các cuộc thanh tra sau:

- Trong lĩnh vực tài chính,ngân sách

+ Thanh tra việc quản lý, sử dụngngân sách tại 04 huyện:Như Xuân, Tĩnh Gia, Như Thanh, Đông Sơn.

+ Thanh tra hoạt động tài chínhtại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh, Bệnh viện đakhoa huyện Thạch Thành, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện đa khoahuyện Thọ Xuân, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, Bệnh viện đa khoa TP ThanhHóa.

+ Thanh tra hoạt động tài chínhtại 05 đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Khu bảo tồnthiên nhiên Pù Hu, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Chi cục Thú y, Chi cụcBảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

+ Thanh tra việc thực hiện nghĩavụ tài chính đối với nhà nước tại 45 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo).

- Trong lĩnh vực đầu tư xâydựng cơ bản

+ Thanh tra một số dự án do SởGiao thông Vận tải làm chủ đầu tư gồm: Dự án tuyến nối các huyện ở Tây ThanhHóa gồm các gói thầu R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5 (Ban QLDA giao thông 2), góithầu B1-2, R3-3 (Ban QLDA giao thông 1), gói thầu R5 (Ban QLDA giao thông 3);Công trình Đường Ban Công - Tân Lập - Hạ Trung - Lương Nội (Ban QLDA giao thông3).

+ Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bảntại 05 huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Nông Cống.

+ Thanh tra các dự án đầu tư xâydựng do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Thanh tra việc thực hiện chínhsách cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn các huyện Nga Sơn, Ngọc Lặc, Yên Định,Quảng Xương, Thọ Xuân.

- Thanh tra công tác đấu thầu giáthuốc, vật tư, thiết bị y tế năm 2008 - 2013.

- Thanh tra công tác đấu thầu sách- thiết bị trường học năm 2008 - 2013.

- Thanh tra việc thực hiện chấphành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngnăm 2012, 2013 tại 04 huyện, thành phố (Thành phố Thanh Hóa, Hà Trung, VĩnhLộc, Hoằng Hóa) và 03 sở (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT).

- Thực hiện chuyên đề thanh tradiện rộng do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo.

- Thực hiện việc thanh tra lại đốivới các cuộc thanh tra của cấp huyện, cấp sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạmtheo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.

- Thanh tra việc thực hiện cácquyết định, kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo tại các huyện: Thiệu Hóa, Quảng Xương , Đông Sơn, TĩnhGia, Hậu Lộc.

2. Về giải quyết khiếu nại vàgiải quyết tố cáo

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân,xử lý đơn thư; thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết kịpthời các vụ khiếu nại, tố cáo khi Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp tục phối hợpvới các cấp, các ngành, rà soát, kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm các vụkhiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc vàhướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành trong việc chấp hành Đềán tiếp dân; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc kiểmtra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéodài.

3. Về phòng, chống tham nhũng

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn vàkiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xửlý các hành vi tham nhũng, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện tốt công táctuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chốngtham nhũng; tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng vàChiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt các quyđịnh của Chính phủ về phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: việc công khai minh bạchtrong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách,quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, quản lý đất đai, công tác tổ chức -cán bộ; việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; việc xâydựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy tắc ứng xửcủa cán bộ công chức, viên chức.

- Xem xét việc xử lý trách nhiệmngười đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; việc thực hiện cáckiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; việcxử lý các thông tin, giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng; việc thực hiệnchế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định và kiểm tra các nộidung khác có liên quan.

- Tăng cường quản lý cán bộ, cóbiện pháp giám sát cán bộ thanh tra thực hiện nghiêm túc 5 điều kỷ luật củangành; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệmchống lãng phí trong cơ quan.

4. Công tác tổ chức xây dựnglực lượng

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ độnglàm việc với Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc các sở, ngành (những đơn vị cónhiều khiếu kiện, chất lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thấp, lựclượng thanh tra chưa đạt yêu cầu), để bàn biện pháp tháo gỡ và tăng cường lựclượng thanh tra sở, thanh tra huyện.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức trong ngành (năm 2014, Thanhtra tỉnh, tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng); làm tốt công tác bổ nhiệm,chuyển ngạch, nâng ngạch thanh tra viên; đề nghị cấp thẩm quyền bổ nhiệm đủchức danh lãnh đạo thanh tra các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo, động viên cánbộ, công chức trong ngành thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử củacán bộ thanh tra và Quy chế văn hóa công sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi Kế hoạch thanh tra năm2014 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệmvụ và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả kế hoạch, cụ thể:

1. Đối với các phòng nghiệp vụThanh tra tỉnh

- Phòng Thanh tra - GQ KNTC1, lậpkế hoạch về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tham mưu cho Chánh thanh tra,giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KNTCtrên phạm vi toàn tỉnh.

- Phòng Thanh tra, giải quyết KNTC2 và 3, tham mưu cho Chánh thanh tra tỉnh, chỉ đạo thực hiện công tác thanh trakinh tế - xã hội.

-Phòng Thanh tra, chống tham nhũng, tham mưu cho Chánh thanh tra tỉnh về côngtác phòng, chống tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

- Phòng Xử lý sau thanh tra, thammưu cho Chánh thanh tra tỉnh trong công tác xử lý sau thanh; đã kiểm tra, đônđốc các cơ quan, đơn vị và đối tượng thanh tra, trong việc thực hiện ý kiến chỉđạo của cấp thẩm quyền đối với kết luận, kiến nghị thanh tra và việc chấphành quyết định giải quyết KNTC.

- Vănphòng Thanh tra tỉnh, theo dõi, tổng hợp kết quả, thực hiện tốt chế độ thôngtin báo cáo theo quy định; tham mưu cho Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo xử lý cáctrường hợp thanh tra dàn trải, chồng chéo, trùng lắp; tham mưu cho Chánh thanhtra, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành.

2. Đối với Thanh tra cấphuyện, Thanh tra cấp sở

- Thanh tra cấp huyện: Căn cứ Kếhoạch này, chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 của đơn vịcó trọng tâm, trọng điểm, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước ngày25/12/2013.

- Thanh tra cấp sở: Trên cơ sở Kếhoạch này và hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra bộ, các đơn vị chủ động, khảosát, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014 của đơn vị, trình Giám đốc sở phêduyệt, trước ngày 25/12/2013.

Thanhtra cấp huyện và Thanh tra cấp sở, gửi dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2014 vềThanh tra tỉnh trước ngày 05/12/2013 để điều chỉnh những nội dung chồng chéo,trùng lắp trong thanh tra trên địa bàn tỉnh. Khi có ý kiến thống nhất của Thanhtra tỉnh, trình Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc sở phê duyệt./.

DANHSÁCH

CÁCĐƠN VỊ THANH TRA THUẾ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên Doanh nghiệp

MST

Địa chỉ

1

Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

2800772376

25 Đại Lộ Lê Lợi, TPTH

2

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa

28001147779

305 Bà Triệu, TPTH

3

Công ty CP Nồi hơi và TB Áp lực Bắc miền Trung

2801346885

Khu CN Tây Bắc Ga, TPTH

4

Công ty Điện lực Thanh Hoá

100100417

98 Triệu Quốc Đạt, TPTH

5

Công ty CP Mía đư­ờng Nông Cống

2800492925

Xã Thăng Long, Nông Cống

6

Công ty CP Đầu tư­ Xây dựng Hud 4

2800576533

662 Bà Triệu, TPTH

7

Công ty CP Sông Đà 25

2800221072

100 Tr­ường Thi, TPTH

8

Công ty TNHH kinh doanh VT­ Tổng hợp Phú Hùng

2800136638

93B Quang Trung, TPTH

9

Công ty CP Thư­ơng mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa

2801023570

Số 152 Quang Trung, TPTH

10

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bỉm Sơn

2800223841

79 Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn

11

Công ty CP Bao bì Bỉm Sơn

2800508928

Khu phố 1, TX Bỉm Sơn

12

Công ty CP Rư­ợu - Bia Việt Hư­ng

2801116666

22 Cao Sơn, TPTH

13

Tổng Công ty CP Đầu Tư­ XD TM miền Trung

2800177761

479 Trần H­ưng Đạo, TPTH

14

Công ty TNHH Phú Mỹ

2800840749

Số 73 Nguyễn Tạo, TPTH

15

Công ty CP Sông Việt Thanh Hoá

2801815287

Số 210 Đội Cung, TPTH

16

Công ty CP Bia Thanh Hoá

2800791192

152 Quang Trung, TPTH

17

Công ty Xi Măng Bỉm Sơn

2800232620

Khu Phố - Ba Đình , Bỉm Sơn

18

Công ty CP Mía Đường Lam Sơn

28004633446

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

19

Công ty CP Xây dựng Số 5

2800233984

203 Đư­ờng Trần Phú, TPTH

20

Công ty CP Nông sản Thanh Hoá

2801902740

Lô D, KCN Lễ Môn

21

Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn

2801074568

Khu Công Nghiệp Lễ Môn

22

Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa

2800123406

Khu B, KCN Lễ Môn

23

Công ty TNHH Hoàng Sơn

2800136500

09 Triệu Quốc Đạt, TPTH

24

Công ty TM Khâm Huế

2800508935

78 Nguyễn Huệ, TX Bỉm Sơn

25

Công ty TNHH Thư­ơng mại Hoàng Thái

2800151001

Số nhà 134 Lê Hoàn, TPTH

26

Công ty Thịnh An

2800767954

Lô 308 Đông Bắc Ga, TPTH

27

Công ty CP Dịch vụ TM và Công nghiệp Petec

2800223915

Số 180 Tống Duy Tân, TPTH

28

Công ty Xây dựng Thư­ơng mại Đức Minh

2800721999

Lô B KCN Tây Bắc Ga, TPTH

29

Công ty TNHH TM VT và CB Hải sản Long Hải

2800789115

Hải Bình, Tĩnh Gia

30

Công ty CP Tư­ vấn Xây dựng Thiên Thạch

2801086789

SN 08, phố Thành Công, TPTH

31

Công ty CP Phân bón Lam Sơn

2800783723

Khu 6, TT Lam Sơn, Thọ Xuân

32

Công ty CP Đầu tư­ XD Phúc Hưng số 7

2801060741

171 - Đường Trần Phú, TPTH

33

Công ty CP thương mại Thiệu Yên

2800115860

Huyện Yên Định

34

Công ty TNHH Bình Minh

2800720258

03- Nguyễn Văn Cừ, Bỉm Sơn

35

Công ty TNHH Ánh Dương

2800763004

38, Khối 2, huyện Đông Sơn

36

Công ty TNHH thương mại Long Anh

2800491470

34- Cao Thắng, TPTH

37

Công ty CP XD-TM tổng hợp Long Tú

2800993537

Thôn 6, TPTH (nhà ông Nguyễn Viết Lịch)

38

Công ty CP Bao bì Thanh Hóa

2800775458

Số 04 Dốc Ga, TP. Thanh Hóa

39

Công ty TNHH Xây dựng và TM Tân Thanh

2801332956

Phố 1, Thị trấn Lang Chánh

40

Công ty TNHH Xây dựng TM Huệ Vân

2800835523

34-35 khu LK, Bà Triệu, TPTH

41

Công ty TNHH Trần Hùng

2800939716

Tân Phúc, huyện Tĩnh Gia

42

Công ty TNHH Ngọc Mười

2801028339

Đội 2, huyện Đông Sơn

43

Công ty TNHH XD và dịch vụ TM Viết Hoa

2800824514

384 Bà Triệu, TPTH

44

Công ty TNHH Quyết Cường

2800702428

Phường Phú Sơn, TPTH

45

Công ty CP XD và dịch vụ TM Tân Tiến

2800856040

D6-2 KCN Tây Bắc Ga, TPTH