ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 406/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kếhoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhKế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 10 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP, BTP (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐPH tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, L33/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Tiến Hải

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủtịch UBND tỉnh Cà Mau)

Để kịp thời triển khai sâu, rộng vàtổ chức thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địabàn tỉnh theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng; Nghi quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốchội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến sâu, rộng nội dung củaHiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao độngvà các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảođảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đềxuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luậtphù hợp với Hiến pháp.

- Xác định rõ trách nhiệm của cáctổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Hiến pháp. Xây dựng cơ chế phốihợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt độngtriển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo các quy định của Hiếnpháp thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội pháttriển, thực hiện công bằng, dân chủ và văn minh.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức triển khai thi hànhHiến pháp phải theo nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thưvề triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bámsát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thi hành Hiếnpháp phải đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, giữa các ngành, các cấp; giải quyết kịpthời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tăng cường trách nhiệm của thủtrưởng các ngành, các cấp trong cơ chế phối hợp và triển khai thi hành Hiếnpháp, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢIPHÁP

1. Nội dung:

Bám sát nội dung của Hiến pháp, Chỉthị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyếtsố 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chứctriển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyếtđịnh số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướngdẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcphân công, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, nhất quán các nhiệm vụ được đềra tại Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyếtđịnh số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trungmột số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

2.1. Hội nghị giới thiệu, phổ biếnnội dung, ý nghĩa của Hiến pháp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáoTỉnh ủy.

- Đối tượng: lãnh đạo các sở, ban,ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

- Hình thức tổ chức: Kết hợp vớihội nghị triển khai văn bản QPPL mới đợt I năm 2014 của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm2014.

2.2. Tập huấn báo cáo viên:

a) Tập huấn báo cáo viên phápluật cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáoTỉnh ủy.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luậtcấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị cấptỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm2014.

b) Tập huấn báo cáo viên phápluật cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáoTỉnh ủy.

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luậtcấp huyện.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị cấptỉnh.

- Thời gian thực hiện: Đầu quý IInăm 2014.

2.3. Tổ chức giới thiệu, tuyêntruyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viênchức, đoàn viên, hội viên và người lao động:

- Nội dung hoạt động:

+ Đăng tải toàn văn Hiến pháp vàtài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nộidung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đạichúng: Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; CổngThông tin điện tử tỉnh; các Bản tin chuyên ngành và website các đơn vị, địaphương trong tỉnh.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nộidung Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháptới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người laođộng.

- Phân công trách nhiệm:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơnvị có liên quan hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố trong việcxây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dungHiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp các cấp và độingũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các Kế hoạch phổ biếnHiến pháp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung giớithiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, chỉ đạo các cơ quan báo chí,phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tinvề nội dung của Hiến pháp.

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăngtải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

+ Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh; Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Bản tin chuyên ngành và website các đơn vị,địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp phù hợp vớiphạm vi, đối tượng, mục đích phổ biến; bảo đảm thời lượng phát sóng, đưa tin vềnội dung của Hiến pháp; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về nội dungHiến pháp.

+ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân cấp huyện, thành phố và cấp xã tổ chức công tác phổ biến, tập huấn nội dungHiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, địaphương mình với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị, hộithảo, sinh hoạt chuyên đề, giải đáp pháp luật; tuyên truyền trên các phươngtiện thông tin đại chúng, các bản tin chuyên ngành, website; in ấn tài liệutuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 vànhững năm tiếp theo.

2.4. Tổ chức cuộc thi viết “Tìmhiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đểchuẩn bị tham dự hội thi toàn quốc:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáoTỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; cácngành, các cấp có liên quan.

- Hình thức tổ chức: Thi viết.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ vànhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Phát động cuộc thi: Đầu quý IIInăm 2014.

+ Tổng kết cuộc thi: Quý II năm2015.

2.5. Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổsung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp và pháp luật:

a) Nội dung rà soát:

Tổ chức rà soát toàn diện hệ thốngvăn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương có thẩmquyền ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thihành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản phápluật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tạiNghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm 01/01/2014).

b) Phân công trách nhiệm:

- Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đềxuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quanđến tổ chức và hoạt động của UBND, đơn vị hành chính và chính quyền địa phương.

- Sở Tư pháp chủ trì rà soát, đềxuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật có liênquan; tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành tỉnh để trình UBND tỉnh điềuchỉnh Chương trình lập quy năm 2014, dự kiến Chương trình lập quy năm 2015 vànhững năm tiếp theo.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnhchủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bảnpháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản phápluật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trườngtrong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

- Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng; Công an tỉnh chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sunghoặc ban hành mới các văn bản pháp luật bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng, an ninh.

c) Thời gian thực hiện:

Đối với các văn bản Quy phạm phápluật của UBND, HĐND: Lập và công bố danh mục các quyết định, văn bản có nộidung trái với các quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tạiNghị định số 16/2013/NĐ-CP Hoàn thành trong tháng 6 năm 2014.

2.6. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện triển khai thihành Hiến pháp được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quyđịnh của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các ngành, các cấp được phân côngnhiệm vụ chủ động dự toán và sắp xếp bố trí trong nguồn ngân sách để thực hiệnđảm bảo hoạt động. Trường hợp kinh phí được giao không đảm bảo, đơn vị lập dựtoán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND triển khaithực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủtrì, phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp giúp UBND tỉnh tổ chức triển khaithực hiện tốt Kế hoạch này và báo cáo kết quả theo quy định.

3. Trên cơ sở quy định của cấp trênvà Kế hoạch này, Thủ trưởng các ngành, các cấp, cụ thể hóa kế hoạch và phối hợpvới cơ quan Tư pháp triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý của ngành, địaphương.

4. Sở Tài chính hướng dẫn lập dựtoán kinh phí bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổ chức đảm bảo triểnkhai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch.

5. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhândân tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo giám sát và tích cực tham giatriển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo,hướng dẫn./.