THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 406-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Để sắp xếp, tổ chức lại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp, Trường cán bộ quản lý lâm nghiệp (trừ phân hiệu đặt tại tỉnh Sông Bé) và Trường cán bộ quản lý thuỷ lợi.

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I đặt tại huyện Thanh Trì và có cơ sở đặt tại quận Đống Đa và tại huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

Điều 2.- Thành lập Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu trường cán bộ quản lý Lâm nghiệp (tại tỉnh Sông Bé) vào Trường quản lý nông nghiệp và công nghiệp thực phậm.

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và có cơ sở đặt tại tỉnh Sông Bé.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các trường nói tại Điều 1 và Điều 2 trên đây.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)