ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4060/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ RÀ SOÁT VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUY HOẠCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-BTP ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 700/STP ngày 13/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Tổ rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch, gồm các thành phần sau đây:

1. Ông Phạm Văn A, Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Tổ trưởng

2. Ông Võ Minh Tâm, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành viên;

3. Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng: Thành viên;

4. Cán bộ, công chức Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: Thành viên.

Điều 2.Tổ rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 25/9/2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành khi việc rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch thực hiện xong.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng và các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan