THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4069/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪUHỒ SƠ, BỆNH ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân,

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện (có các mẫuđính kèm).

Điều 2. Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trong các cơ sởkhám chữa bệnh (được gọi chung là bệnh viện) của nhà nước, bán công, dân lập,tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnhviện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dungcần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Điều trị-BộY tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mẫu hồ sơ bệnh ántại các bệnh viện trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Huỷ bỏQuyết định số 1333/1999/BYT-QĐ ngày 03 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tếvề việc ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Cục trưởng CụcQuản lý Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tếngành, Hiệu trưởng Trường Đại học, Trung học Y, Dược chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
Như điều 5
Văn phòng Chính phủ (để công báo)
Lưu ĐTr, PC
Lưu trữ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

MỤC LỤC

MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN DÙNG TRONG BỆNHVIỆN

1. Hướng dẫn ghivà mã các thông số hồ sơ bệnh án

2. Phần I

- Mẫu bệnh án: 24loại

3. Phần II

- A. Mẫu giấy,phiếu y: 45 loại

- B. Mẫu giấy,phiếu dược: 18 loại

- C. Mẫu giấy,phiếu vật tư thiết bị y tế: 3 loại

4. Phần III

- A. Mẫu sổ y: 42loại

- B. Mẫu sổ dược:3 loại

- C. Mẫu sổ vậttư thiết bị y tế: 2 loại

5. Phần IV

Phụ lục 1: Bảngmã các xét nghiệm Huyết học, Hoá sinh và Vi sinh

Phụ lục 2: Bảngmã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi

Phụ lục 3: Danhmục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Danh mục cáchuyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phụ lục 4: Bảng mãcác bệnh viện, viện

Phụ lục 5: Bảngmã 54 dân tộc

Phụ lục 6: Bảngmã nghề nghiệp theo thành phần xã hội

Phụ lục 7: Bảngmã một số nước.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành