ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 407/2006/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBNDngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của liên sở: Tàichính- Nội vụ tại Tờ trình số 3207/TT /LN TC-NV ngày 10/12/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợcho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1- Mức hỗ trợ cho Chủ tịch, PhóChủ tịch Hội khuyến học các cấp:

- Đối với cấp xã, phường, thịtrấn:

+ Các chức danh kiêm Chủ tịch hội,mức hỗ trợ: 50.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội thường trựcchuyên trách, mức hỗ trợ: 80.000đồng/người/tháng.

- Đối với cấp huyện, thành phố:

+ Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗtrợ: 150.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội chuyên trách,mức hỗ trợ: 100.000đồng/người/tháng.

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội kiêmnhiệm không được hưởng chế độ này).

- Đối với cấp tỉnh:

+ Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗtrợ: 400.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội chuyên trách,mức hỗ trợ: 350.000đồng/người/tháng.

+ Thường vụ tỉnh hội thường trực,mức hỗ trợ: 300.000đồng/người/tháng.

2- Nguồn kinh phí: Kinh phíchi cho hoạt động của Hội, mức hỗ trợ cho các chức danh hội khuyến học chủ yếulấy từ 5% quỹ hội huy động được trong năm của từng cấp (Kể cả hiện vật quy ratiền) và hỗ trợ của ngân sách các cấp (Tùy thuộc vào khả năng từng cấp ngân sách).

Điều 2. Việc quản lý, sửdụng, quyết toán kinh phí hoạt động của Hội khuyến học các cấp phải thực hiệntheo chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.

Sở Tài chính và các ngành có liênquan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDTỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủtrưởng các ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Hội khuyến học các cấp trên địabàn tỉnh Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-TT Tỉnh ủy (để B/c),
-Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh,
-Như điều 3,
-Lãnh đạo VP,
-Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến