UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 52/TTLT /TP-TC-TCCP-LĐTBXH ngày 14/01/1998 của Liên bộ; Bộ Tư pháp - Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ - Bộ tài chính - Bộ lao động- Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tạm thời về tố chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải phòng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng