ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2019; SỐ 06/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2019 VÀ SỐ 09/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2019 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6155/SKHĐT-VP ngày 13/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính thời điểm có hiệu lực tại Điều 2 của Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước như sau:

Tại Điều 2 ghi: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018

Nay đính chính lại: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019”.

Lý do: Không phù hợp với thời điểm ban hành Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một nội dung không tách rời của Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019; số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 và số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;

- Trung tâm TH-CB;
- LĐVP, PNC;
- Lưu: VT.(H81)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm