THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 407-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KÝ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC HOẠTĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 30 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp;
Để tạo điều kiện cho các Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thànhlập sớm ổn định tổ chức để đi vào hoạt động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Đối với các Tổngcông ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, việc ký Quyết địnhthành lập các đơn vị thành viên ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định của Chínhphủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng Tổng công ty đượctiến hành như sau:

1- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp kýQuyết định thành lập các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam,Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Hoá chấtViệt Nam, Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam, Tổng công ty Dệt - May ViệtNam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ký Quyết định thành lập các đơn vị thành viên của Tổngcông ty Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty lương thựcmiền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam.

3- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiký Quyết định thành lập các đơn vị thành viên của tổng công ty Hàng Hải ViệtNam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

4- Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyếtđịnh thành lập các đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

5- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ ký Quyết định thành lập các đơn vị thành viên của Tổng công tyDầu khí Việt Nam.

6- Tổng cục trưởng Tổng cục Bưuđiện ký Quyết định thành lập các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chínhviễn thông Việt Nam.

7- Cục trưởng cục Hàng không dândụng Việt Nam ký Quyết định thành lập các đơn vị thành viên của Tổng công tyHàng không Việt Nam.

Điều 2.- Quyết định nàycó hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đềubãi bỏ.

Điều 3.-Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc các Tổng công ty nhà nước hoạt động theo Quyết định số 91/TTg chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Đức Lương

(Đã Ký)