BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4070/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝAN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CPngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25/4/2012 hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcQuản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí và quy trình đánhgiá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địaphương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế, Bộ Công thương;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tnh/Tp trực thuộc Trung ương;
- Sở NNPTNT các tnh/Tp trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLCL (150)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢNTẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
4070/QĐ-BNN-QLCLngày 14 tháng 10 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượngvà phạm vi áp dụng

1. Bộ tiêu chí này áp dụng để đánhgiá, xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong triển khai côngtác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí).

2. Việc đánh giá, xếp hạng được ápdụng đối với tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong triển khaicông tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nguyên tắcđánh giá, xếp hạng

Việc đánh giá, xếp hạng tại các địaphương trong triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảnphải đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các nội dung đánhgiá, xếp hạng của Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng;

2. Phản ánh trung thực, khách quanhiệu quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

3. Đảm bảo rõ ràng, đầy đủ và thốngnhất của thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá;

4. Mức xếp hạng được tính theo điểmđạt được của địa phương và theo thứ tự từ 1 đến 63. Các địa phương có cùng sốđiểm thì cùng một hạng.

Điều 3. Nội dungđánh giá, xếp hạng

1. Khối lượng, chất lượng hoàn thànhcác nhiệm vụ liên quan đến triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản theo phân công, phân cấp.

2. Hiệu quả, tác động thực tế triểnkhai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương.

Chương II

BỘ TIÊU CHÍ

Điều 4. Bộ tiêuchí

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng gồmcác lĩnh vực sau:

1. Chỉ đạo, điều hành công tác quảnlý an toàn thực phẩm;

2. Tuyên truyền, giáo dục, truyềnthông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật van toàn thực phẩm;

3. Giám sát,kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;

4. Tăng cường năng lực công tác quảnlý an toàn thực phẩm;

5. Xây dựng và phát triển chuỗi cungcấp thực phẩm an toàn.

Điều 5. Hướng dẫn đánh giá,chấm điểm

1. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí vớitổng số điểm là 100 điểm, mỗi một tiêu chí quy định có số điểm nhất định.

2. Việc đánh giá, chấm điểm từng tiêuchí được thực hiện theo phụ lục ban hành kèm theo quy định này.

Chương III

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ,CHẤM ĐIỂM, THẨM ĐỊNH VÀ XẾP HẠNG

Điều 6. Tự đánh giá,chấm điểm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các nội dung quy địnhtrong Quyết định này, tự đánh giá, chấm điểm triển khai công tác quản lý antoàn thực phẩm trong năm (thời gian triển khai tính từ ngày 1/12 của năm trướcđến 30/11 của năm) và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Điều 7. Gửi hồ sơkết quả tự đánh giá, chấm điểm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn trước ngày 15/12 (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sảnvà Thủy sản). Hồ sơ gồm có:

1. Văn bản báo cáo kết quả tự đánhgiá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

2. Phụ lục kết quả tự đánh giá, chấmđiểm theo hướng dẫn nêu tại phụ lục của Quy định này, kèm theo các hồ sơ, tàiliệu chứng minh liên quan.

Điều 8. Thẩm địnhkết quả tự đánh giá, chấm điểm

1. Việc thẩm định kết quả chấm điểmđược thực hiện bởi Hội đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm cácđơn vị có liên quan thuộc Bộ.

2. Sau khi nhận được hồ sơ tự đánhgiá, chấm điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản trình Bộ ra quyết định thành lập hội đồng thẩmđịnh và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chm điểmcủa địa phương.

3. Trong trường hợp cần thiết có thểtổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa phương.

Điều 9. Hồ sơ trìnhBộ phê duyệt kết quả xếp hạng

Căn cứ biên bản thẩm định của hộiđồng thẩm định, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổng hợp, trìnhBộ trưởng xem xét, phê duyệt kết quả xếp hạng. Hồ sơ trình Bộ bao gồm:

1. Tờ trình về kết quả thẩm định vàđề xuất xếp hạng;

2. Bảng tổng hợp tự chấm điểm của địaphương và kết quả thẩm định, xếp hạng của Hội đồng.

Điều 10. Phê duyệtkết quả xếp hạng

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phê duyệt kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản của các địa phương.

2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản trình Bộ ban hành văn bản thông báo kết quả xếp hạng địa phươngvề công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và đăng tải trên trangwebsite của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương IV

PHÂN CÔNG, TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 11. Phâncông

1. Cấp trung ương

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thành lập Hội đồng Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các địaphương; phê duyệt kết quả thẩm định xếp hạng các địa phương trong công tác quảnlý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

b) Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản là cơ quan thường trực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, báo cáo của các địa phương; tổ chức thành lậphội đồng và trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; phê duyệtkết quả thẩm định, xếp hạng các địa phương trong công tác quản lý an toàn thựcphẩm nông lâm thủy sản.

c) Các đơn vị thuộc Bộ cử cán bộ thamgia hội đồng thẩm định, tham gia đoàn công tác đi thẩm định thực tế tại địaphương theo quyết định thành lập Hội đng của Bộ trưởng vàtheo đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

2. Cấp địa phương

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tự đánh giá, chấm điểmcông tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương theo phâncông, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Chi cục Quản lý Chất lượng Nônglâm sản và Thủy sản (hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao)là cơ quan thường trực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu choSở tổ chức đánh giá chấm điểm.

Điều 12. Tổ chứcthực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thựchiện các nội dung tại địa phương theo phân công tại quy định này;

b) Hàng năm, căn cứ Bộ tiêu chí quyđịnh tại phụ lục của Quy định này tổ chức tự đánh giá, chấm điểm công tác quảnlý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của địa phương và gửi hồ sơ về Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản) trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản

a) Phổ biến và hướng dẫn Sở Nôngnghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, triển khaithực hiện Quyết định này tại địa phương.

b) Tiếp nhận hồ sơ, báo cáo của cácđịa phương; trình Bộ trưởng ra quyết định thành lập hội đồng, tổ chức hội đồngthẩm định và chậm nhất ngày 30 của tháng 01 năm tiếp theo có văn bản trình Bộtrưởng phê duyệt kết quả xếp hạng các địa phương trong công tác quản lý an toànthực phẩm nông lâm thủy sản.

c) Tổ chức đoàn công tác đi kiểm trathực tế kết quả tự đánh giá, chấm đim của địa phương vcông tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (nếu thấycần thiết).

3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện thẩm định kết quả chấm điểm của cácđịa phương.

b) Cử cán bộ tham gia đoàn công tác đikiểm tra thực tế theo đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

4. Trong quá trình triển khai, nếugặp khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập đề nghị các đơn vịphản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản) đđược xem xét, giải quyết.

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG TÁC QUẢNLÝ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tiêu chí

Hướng dn đánh giá, chm đim

Tài liệu chứng minh

Chm đim

Tng điểm tối đa

I

Chỉ đạo, điu hành công tác quản lý an toàn thực phẩm

10

1

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Các văn bản yêu cu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Liệt kê các văn bản (công văn hướng dẫn, chỉ đạo; kế hoạch triển khai) đã ban hành theo yêu cầu văn bản tương ứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nêu trên).

- 05 điểm: Ban hành đy đủ;

- Thiếu 01 văn bản bị trừ 0,5 điểm (trừ không quá 5 điểm)

5

2

Báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Liệt kê các báo cáo Công tác quản lý vật tư nông nghiệp và chất lượng an toàn thực phẩm (báo cáo tháng, 6 tháng, năm).

- Các văn bản yêu cầu báo cáo đột xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liệt kê các báo cáo đột xuất theo yêu cầu tại văn bản tương ứng của Bộ.

- 05 đim: Báo cáo đy đủ;

- Thiếu 01 lần báo cáo trừ 0,5 điểm (trừ không quá 05 điểm).

5

II

Tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

15

3

Phbiến, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn vận động, các tổ chức, cá nhân áp dụng VIETGAP, GMP, HACCP về đm bo an toàn thực phẩm

- Liệt kê các văn bản (công văn, kế hoạch tổ chức lớp, tài liệu ấn phẩm phát hành...) đã ban hành để minh chứng cho các việc đã triển khai đến các nhóm đi tượng: Sản xut ban đu; sơ chế, chế biến; kinh doanh; người tiêu dùng.

- Liệt kê các khóa tập huấn hướng dẫn cho các đi tượng sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả sơ chế, chế biến) áp dụng VIETGAP, GMP, HACCP (nội dung tập huấn, địa điểm tp huấn; đi tượng tập huấn...)

- 02 điểm: có phổ biến, tuyên truyền đến các nhóm đối tượng sản xuất kinh doanh (sản xuất ban đầu; sơ chế, chế biến; kinh doanh; người tiêu dùng); thiếu 01 nhóm đối tượng trừ 0,5 điểm (trừ không quá 2 điểm).

- 03 điểm: có hướng dẫn áp dụng VIETGAP, GMP, HACCP đến các đối tượng yêu cầu áp dụng (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trng; sơ chế, chế biến; kinh doanh); thiếu 01 nhóm đối tượng trừ 0,5 điểm (trừ không quá 03 điểm)

5

4

ng khai kết quả kim tra, phân loại A/B/C; kết quả ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản) quảng bá sản phẩm của các cơ ssản xut kinh doanh sản phẩm an toàn.

- Liệt kê: Lịch phát sóng; số báo đăng (biên bản ghi nhớ, hợp đồng...) địa chỉ trang Website đăng tải; và các hình thức công khai khác theo quy định của Thông tư 45/2014/TT-BNNPT NT đminh chứng các công việc đơn vị đã triển khai các hình thức công khai;

- Liệt kê danh sách các sản phẩm đã quảng bá (tên sn phm; hình thức quảng bá; đa điểm/đa chỉ quảng bá...)

- 07 đim công khai đầy đủ các công đoạn: Sản xuất ban đầu; sơ chế, chế biến; kinh doanh. Thiếu 01 công đoạn trừ 0,5 điểm.

- 03 điểm quảng bá đầy đủ các hình thức (website, báo, đài, nơi bán, tham gia hội chợ/hội nghị khách hàng). Thiếu 01 một hình thức trừ 0,5 điểm.

10

III

Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

60

5

Tỷ lệ % thống kê cơ sở sản xut kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên tổng số cơ ssản xut kinh doanh tai địa phương theo quy định ca Thông tư 45/2014/TT-BNNPT NT .

- Danh sách các cơ sở sản xut, kinh doanh đã đăng ký kinh doanh tại địa phương (từ các ngun cung cp: Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh tế...); danh sách cơ sở đã được thống kê ( th hin tại văn bản nào).

- Danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến chưa đăng ký kinh doanh tại địa phương (từ các nguồn cung cấp: Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh tế...); danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến chưa đăng ký kinh doanh đã được thống kê (thể hiện tại văn bản nào)

- 03 điểm nếu 100 % cơ sở có đăng ký kinh doanh được thống kê; thống kê thiếu 20% trên tổng scác cơ sở sẽ bị trừ 0,5 điểm (khung trừ tiếp theo t21-40% trừ 1 điểm; 41-60% trừ 1,5 điểm;... )

- 02 điểm nếu 100% cơ sở sơ chế, chế biến chưa đăng ký kinh doanh được thống kê; thống kê thiếu 20% trên tổng số các cơ sở sẽ bị trừ 0,5 điểm (khung trừ tiếp theo t21-40% trừ 1 điểm; 41-60 % trừ 1,5 điểm;... )

5

6

Tỷ lệ % cơ sở sản xut kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, phân loại trên tổng số cơ sở đã được thống kê nêu tại mục III số thứ tự 5.

Cung cấp tài liệu chứng minh các số liệu sau:

- Danh sách số cơ sở sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh được thống kê (nêu tại mục 5); Danh sách cơ sở có đăng ký kinh doanh được kiểm tra đánh giá phân loại.

- Danh sách cơ sở sơ chế, chế biến chưa có đăng ký kinh doanh được thống kê (nêu tại mục 5); Danh sách cơ sở sơ chế, chế biến chưa có đăng ký kinh doanh được kiểm tra đánh giá phân loại.

- 07 đim nếu 100 % cơ sở có đăng ký kinh doanh được kiểm tra; kiểm tra thiếu 10% trừ 1 điểm; không thực hiện trừ 7 điểm.

- 03 điểm nếu 100% cơ sở sơ chế, chế biến chưa đăng ký kinh doanh được kiểm tra; thiếu 20 % trừ 0,5 điểm (khung trừ tiếp theo từ 21-40% trừ 1 điểm; 41-60% trừ 1,5 điểm;... )

10

7

Tỷ lệ % các cơ sở sản xut, kinh doanh thực phẩm (trừ các cơ sở sản xuất ban đu nhỏ lẻ) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPT NT ngày 03/12/2014).

Cung cp tài liệu chứng minh các sliệu sau:

- Danh sách các cơ sở được kiểm tra đánh giá phân loại (trích yếu quyết định kiểm tra);

- Danh sách số cơ sở đạt A, B được cấp giấy (trích yếu số hiệu giấy nơi cấp ngày cấp, cơ quan cấp...)

05 đim nếu 100% cơ sở đạt A, B được cấp giấy; thiếu dưới 20% cơ sở kiểm tra đạt A, B nhưng không cấp giấy trừ 01 điểm (tương tự khung: từ 20 đến dưới 40% trừ 02 điểm; từ 40 đến dưới 60% trừ 03 điểm;...)

5

8

Tỷ lệ % các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trừ các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ) loại C được tái kiểm tra (theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPT NT ngày 03/12/2014) và xử lý, khắc phục tái kiểm tra vẫn xếp loại C.

Cung cấp tài liệu chứng minh các sliệu sau:

- Danh sách các cơ sở có kết quả kiểm tra đánh giá phân loại xếp loại C;

- Danh sách các cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra.

- Thng kê các trường hợp xử lý cơ sở tái kiểm tra.

- 05 điểm nếu 100% cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra, thiếu dưới 10% cơ sở loại C không được tái kiểm tra trừ 0,5 điểm (tương tự khung trừ: từ 10% đến dưới 20%; trừ 01 điểm; từ 20% đến dưới 30% trừ 1,5 điểm;...).

- 05 điểm nếu 100% cơ sở tái kiểm tra xếp loại C được xử lý, khắc phục; thiếu dưới 10% cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C không được xử lý trừ 0,5 (tương tự khung trừ: t10% đến dưới 20%; trừ 01 điểm; từ 20% đến dưới 30% trừ 1,5 điểm;...).

10

9

Tỷ lệ % các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất sản phẩm an toàn trên tổng số cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ được thống kê (theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014).

Cung cp tài liệu chứng minh các sliệu sau:

- Danh sách tổng hợp các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ được thống kê (tên cơ sở loại hình sản xuất, địa chỉ cơ sở...);

- Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu được ký cam kết (tên cơ sở loại hình sản xuất, địa chỉ cơ sở; ngày ký; đơn vị tổ chức ký cam kết...);

05 đim nếu 100% cơ sở được thống kê ký cam kết; thiếu dưới 10% cơ sở được thống kê nhưng không ký cam kết trừ 0,5 điểm (tương tự khung trừ: từ 10% đến dưới 20%; trừ 01 điểm; từ 20% đến dưới 30% trừ 1,5 điểm;...).

5

10

Tỷ lệ % các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ tuân thủ theo cam kết sản xuất sản phẩm an toàn trên tổng số cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết (theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014)

Cung cp tài liệu chứng minh các sliệu sau: (danh sách liệt kê các cơ sở có xác nhận)

- Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã ký cam kết (mục 8 nêu trên)

- Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã tuân thủ theo cam kết (tên cơ sở loại hình sản xuất, địa chỉ cơ sở; ngày kiểm tra tại cơ sở; đơn vị tổ chức kiểm tra xác nhận sự tuân thủ cam kết của cơ sở...);

05 điểm nếu 100% cơ sở tuân thủ so với nội dung cơ sở đã ký cam kết; dưới 10% cơ sở không tuân thủ trừ 0,5 điểm (các khung tương tự: từ 10% đến dưới 20% trừ 1 điểm; từ 20% đến dưới 30% trừ 1,5 điểm;...).

5

11

Thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh

- Danh sách các sản phm chủ lực của địa phương (thể hiện được xác nhận tại một trong những văn bản của địa phương)

- Kế hoạch lấy mẫu của địa phương được phê duyệt (số kế hoạch, số mẫu,...)

- Kết quả phân tích mẫu của địa phương (thể hiện tại báo cáo). So sánh với kết quả năm trước.

- Báo cáo xử lý vi phạm. Thông báo/cảnh báo, điều tra nguyên nhân truy xuất nguồn gốc và hành động khắc phục.

- 03 điểm nếu thực hiện lấy mẫu giám sát 100% sản phẩm chủ lực tại địa phương; thực hiện thiếu 01 sản phẩm chủ lực trừ 0,5 điểm.

- 03 điểm nếu kết quả giám sát giảm dưới 3% được 01 điểm từ 3% đến dưới 6% được 02 đim; trên 6% được 03 điểm)

- 04 điểm thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo/cảnh báo, điều tra nguyên nhân khc phục vi phạm; thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm (nhưng không quá 04 điểm)

10

12

Thực hiện thanh tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

- Danh sách các cơ sở được lập kế hoạch thanh tra chuyên ngành được phê duyệt (tên cơ sở, địa chỉ, loại hình sản xuất,...);

- Danh sách các cơ sở được thanh tra chuyên ngành theo quyết định thành lập đoàn thanh tra/kiểm tra được phê duyệt (Tên cơ sở, địa chỉ, trích yếu quyết định số; thời gian kiểm tra...).

- Lập bản báo cáo tóm tắt các kết quả thanh tra chuyên ngành các cơ sở: Tên cơ sở; có vi phạm hay không; nếu có xử lý thế nào.

- 03 điểm nếu thực hiện thanh tra 100% cơ sở sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và theo quy định; thực hiện thiếu 1 cơ sở trừ 0,5 điểm.

- 02 điểm nếu không phát hiện cơ sở vi phạm hoặc phát hiện xử lý đầy đủ các cơ sở vi phạm. Không xử lý hoặc thiếu 01 cơ sở trừ 0,5 điểm.

5

13

Xử lý sự cố an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ; Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT; cung cấp kịp thời thông tin kiểm chứng cho người tiêu dùng.

- Liệt kê các sự cố xảy ra trên địa bàn do thông tin đại chúng cung cấp; do yêu cầu của Bộ; do tự phát hiện.

- Các văn bản chỉ đạo điu hành việc điều tra truy xuất, xử lý sự cố;

- Văn bản thông báo vkết quả điều tra truy xuất xlý sự ctrên thông tin đại chúng...

- Không có sự cố được 05 đim.

- Thc hin 01 yêu cầu về điu tra truy xuất và xử lý sự cố được 01 điểm (nhưng tổng số không quá 03 điểm).

- Thực hiện 01 lần cung cấp thông tin kiểm chứng kịp thời cho người tiêu dùng được 01 điểm (nhưng tổng số không quá 02 điểm).

5

IV

Tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm;

10

14

Đào tạo, tp huấn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra, kiểm tra.

- Lp danh sách các các bộ trực tiếp làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm trong đó nêu cụ thcán bộ đã được đào tạo theo yêu cầu về chuyên môn; đào tạo tại thời điểm nào ; đơn vị tổ chức.

05 điểm nếu tổ chức đào tạo 100% cho cán bộ được giao làm công tác quản lý an toàn thực phẩm; thiếu dưới 20% trừ 0,5 điểm (theo khung: t20% đến dưới 40% trừ 01 điểm; từ 40% đến dưới 60% trừ 1,5 điểm;...).

5

15

Đầu tư trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đc biệt trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường.

- Lp danh sách các trang thiết bị cơ bản (máy tính, máy ảnh, máy ghi âm, thiết bị lấy mẫu, vận chuyn mẫu, các test kiểm tra nhanh) cần có đphục vụ Công tác thanh tra/kiểm tra; công tác giám sát;

- Danh sách các thiết bị đã được trang bị ti cơ quan có nhiệm vụ quản lý về an toàn thc phm.

05 đim nếu đầu tư 100% trang thiết bị cơ bản và cn thiết cho hoạt động kiểm tra, giám sát; thiếu dưới 20% trừ 0,5 điểm (theo khung: từ 20% đến dưới 40% trừ 01 điểm; từ 40% đến dưới 60% trừ 1,5 điểm;...).

5

V

Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn

5

16

Schuỗi nông lâm thủy sản được xây dựng hoặc phát triển.

Danh sách các chuỗi đã triển khai thực hiện (tên chui, tên các tác nhân tham gia chuỗi, đa điểm trin khai, thời gian triển khai ...)

03 điểm nếu có ít nhất 01 chuỗi được xây dựng hoàn thiện hoặc phát triển hoàn thiện; có hơn 01 chuỗi được tính 05 điểm; không có chuỗi nào không được tính điểm.

5