ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4074/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐ-UBND NGÀY21/11/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG KÊ BIÊN QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thihành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đainăm 2013;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTPngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 125/TTr-STP ngày 21/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Bãi bỏ Quyết định số80/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phốihợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sựtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởngCục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái