UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 408/ QĐ-TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông Lâm nghiệp

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông; Thông tư liên bộ số 02/LB ngày 02/8/1993 của Liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Bộ thủy sản; Bộ tài chính, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ; hướng dẫn thi hành nghị định số 13/CP của Chính phủ về công tác khuyến nông;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nông lâm nghiệp và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông lâm nghiệp Hải Phòng. Trung tâm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp chịu sự quản lý toàn diện của Sở Nông lâm nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Chi cục kho bạc Nhà nước thành phố.

Trung tâm khuyến nông có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình dự án khuyến nông (bao gồm cả nông nghiệp, lâm nghiệp) trong toàn thành phố, hướng dẫn các tổ chức khuyến nông ( kể cả tổ chức tự nguyện) thực hiện chương trình dự án khuyến nông được duyệt. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông ở thành phố.

2- Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông lâm nghiệp, các quy trình sản xuất thâm canh cây trồng vật nuôi và chế biến nông lâm sản cho nông dân.

3- Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, quản lý kinh tế và rèn luyện tay nghề cho cán bộ khuyến nông cơ sở, cung cấp cho nông dân các thông tin thị trường, giá cả nông lâm sản.

4- Quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút các nguồn vốn hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông tại địa phương.

Điều 2. Tổ chức bộ máy cán bộ của trung tâm khuyến nông quy định như sau:

Bộ máy Trung tâm gồm: Giám đốc (do một phó giám đốc Sở Nông lâm nghiệp kiêm nhiệm) 1 phó giám đốc trung tâm và một số chuyên viên giúp việc tại Văn phòng Trung tâm.

Trung tâm có các trạm khuyến nông ở các huyện : Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Hải, Kiến Thụy, An Lão. Trạm trưởng khuyến nông do Trưởng phòng nông nghiệp huyện kiêm nhiệm; các tổ khuyến nông ở các cụm xã do Giám đốc trung tâm quyết định.

Biên chế toàn Trung tâm giao năm 1994 là 32 người (kể cả biên chế của các trạm huyện). Số biên chế này được điều động từ nguồn cán bộ của cơ quan Sở Nông Lâm nghiệp và trong số cán bộ trong biên chế Nhà nước được tăng cường theo quyết định 660 của UBND thành phố. Cán bộ khuyến nông tại các xã thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định của Nhà nước (mỗi xã có một người).

Điều 3. Quy định trách nhiệm:

1- Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp có trách nhiệm:

- Triển khai thành lập Trung tâm khuyến nông và chỉ đạo Trung tâm xây dựng chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cán bộ, phân rõ ranh giới, quyền hạn trách nhiệm và mối quan hệ của Trung tâm khuyến nông với chức năng quản lý Nhà nước của Sở và các đơn vị sự nghiệp khác như: Chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y. Để Trung tâm hoạt động đúng nhiệm vụ được giao.

- Kết hợp với Ban tổ chức chính quyền thành phố và các ngành cấp liên quan xây dựng quy chế mối quan hệ làm việc, cơ chế, chính sách…bảo đảm cho công tác khuyến nông hoạt động theo hệ thống từ thành phố đến các xã.

2- Chủ tịch UBND các huyện nói ở điều 2 có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành ở huyện và các xã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức khuyến nông hoạt động có hiệu quả.

3- Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan khác có trách nhiệm cùng Sở Nông lâm nghiệp đề xuất để UBND thành phố xử lý các vấn đề tồn tại về chế độ chính sách cho số cán bộ làm công tác khuyến nông theo Quyết định 660/UB của UBND thành phố đã ban hành trước đây về công tác khuyến nông tại địa phương.

Điều 4. Các Ông, Bà, Chánh văn phòng UBND thành phố, trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc trung tâm khuyến nông căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký các quy định của UBND thành phố ban hành trước đây về tổ chức khuyến nông tại địa phương, nay không còn hiệu lực thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An