ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2008/QĐ-UBND NGÀY 08/01/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 17/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 08/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này. Việc quản lý hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy