UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình công tác năm 1999

của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần1),

Chương trình công tác năm 1999 của Chính phủ

Nghị quyết 10 Thành ủy và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 13

Hội đồng nhân dân lần thứ 13Hội đồng nhân dân thành phố Khoá XI

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chương trình công tác năm 1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết X Thành Ủy và Nghị quyết kỳ họp lần thứ XIII Hội đồng Nhân dân thành phố khoá XI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (lẩn 1) Chương trình công tác năm 1999 của Chính phủ, Nghị quyết lần thứ X Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XI và Nghị quyết kỳ họp thứ XIII Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa XI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1999".

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai các công việc đã được phân công, tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của ngành, cấp mình, chỉ đạo thực hiện đến tận cơ sở, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ từ đầu năm để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm kế hoạch 1999.

Hàng tháng có trách nhiệm báo cáo về Uỷ ban Nhân dân thành phố tình hình triển khai thực hiện Chương trình công tác tại Quyết định này. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phô chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện chương trình của các Sở, Ban, ngành, cấp trực thuộc thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng