ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 409/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNHĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP nh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện phápbảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứQuyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bìnhđẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016; ố 371/QĐ-UBDT ngày06/7/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ỉnh nhiệm vụ kế hoạch công tác năm2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dântộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề cươngđề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2016 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. GiaoVụ Dân tộc thiểu số chủ trì,

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng ệm thi hành Quyết định này.


- Như Điều 3; ,CNUB (để b/c);ó CNUB;ng TTĐT UBDT;: VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
H
à Hùng

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂNTỘC THIỂU SỐ NĂM 2016409/QĐ-UBDT, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChiến lược ố 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đếnnăm 2020, ây dựng Đề cươngđề án Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu sốnăm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng hợp và phân tích thực trạngbình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

2. Đề xuất đề cương giải pháp chínhsách nhằm nâng cao nhận thức ệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng ngườidân; phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách, nâng cao chỉ số phát triển giới và bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số.

3. Kế hoạch cầncụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các Vụ, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo chấtlượng và tiến độ xây dựng Đề cương đề án

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng đề cương Đề án

Tháng 7/2016

- Vụ DTTS chủ trì

- Các Vụ, đơn vị liên quan.

Kế hoạch xây dựng đề cương đề án được LĐUB phê duyệt

2

Đề nghị địa phương báo cáo thực trạng bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS.

Tháng 8/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố

Văn bản của

3

Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức Hội thảo tham vấn tại địa bàn khảo sát khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (dự kiến đi Đắk Nông)

Tháng 8­-9/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.

BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo

4

Tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế,

Tháng 9/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc địa phương được lựa chọn khảo sát.

BC chuyến công tác và biên bản Hội thảo

5

Thu thập tài liệu liên quan và tổng hợp số liệu về thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tháng 8­10/2016

- Vụ DTTS;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng hợp đánh giá về thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số

6

Xây dựng dự thảo đề cương đề xuất xây dựng Đề án.

Tháng 10­-11/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 1 nội dung đề cương

7

Báo cáo Lãnh đạo y ban dự thảo đề cương đề xuất xây dựng

Tháng 11/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 2 nội dung đề cương

8

Báo cáo trình Lãnh đạo Đề án.

Tháng 12/2016

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Dự thảo 3 đề cương Đề án

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệmvụ trong Kế hoạch là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) từ nguồnkinh phí năm 2016 của ộc được quy định tạiQuyết định số 371/QĐ-UBDT ngày 06/7/2016 củaBộ trưởng, Chủ nhiệm ác năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì,phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơnvị thuộc

2. Văn phòng ố thẩm định dự toán chi tiếtvà đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho cáchoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và

3. Vận dụngThông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước vàđơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - BộTư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vàchuẩn tiếp cận pháp luật của người dântại cơ sở; Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của

4. Các Vụ, đơnvị trực thuộc ụ Dân tộc thiểu sốtriển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian .