ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4094/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢNLÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày18/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗtrợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnhThanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tếNghi Sơn tại Tờ trình số 1543/TTr-BQLKKTNS ngày 15/11/2013 và Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩmquyền giải quyết của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (02 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 4094/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝKHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP TỈNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I

Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

1

Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-248188-TT)

2

Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-248189-TT)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I

Lĩnh vực: Môi trường

1

Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-042378-TT)

Lý do công bố bãi bỏ:

- Do Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn không được Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giao xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý;

- Việc Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý được thực hiện bởi UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2

Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-042365-TT)

Lý do công bố bãi bỏ:

- Do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn không được Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giao xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý;

- Việc Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý được thực hiện bởi UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BANQUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

(có nội dung cụ thểcủa 02 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾNGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4094/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-248188-TT

Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không áp dụng thủ tục này cho các đối tượng sau: Cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư vào KCN, khu chức năng do doanh nghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thưởng cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được thưởng theo quy định. Trường hợp không quyết định thưởng phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KTT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thưởng: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (01 bản sao công chứng); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Hợp đồng tư vấn đầu tư đối với tổ chức (01 bản sao công chứng) hoặc Văn bản thỏa thuận môi giới, tư vấn đầu tư đối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Tại Ban Quản lý KKT Nghi Sơn: 07 ngày làm việc;

- Tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý KTT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn, các KCN của tỉnh Thanh Hóa phải thông qua Ban Quản lý KKT Nghi Sơn để đưa nhà đầu tư đi khảo sát tại KKT Nghi Sơn, các KCN; trực tiếp làm việc với Ban quản lý KKT Nghi Sơn để cung cấp các thông tin về nhà đầu tư và dự án đầu tư trước khi nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án tại KKT Nghi Sơn, các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Dự án do tổ chức, cá nhân vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa; có mức vốn đầu tư từ 2,5 triệu USD trở lên phải được triển khai thực hiện trên thực tế.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2008;

- Thông tư 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2007;

- Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2013.

MẪU ĐƠN, TỜ KHAIHÀNH CHÍNH: Không.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

DANH MỤC CÁC LĨNHVỰC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA(Kèm theo Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT NghiSơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số3667/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. KHU KINH TẾ NGHI SƠN

1. Công nghiệp sản xuất hóa chất, sau lọc hóa dầu,phụ trợ lọc hóa dầu;

2. Công nghiệp luyện kim, công nghiệp sản xuất cơkhí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và lắp ráp ôtô;

3. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cácKCN, các khu chức năng khác trong KKT Nghi Sơn;

5. Đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh cảngbiển;

6. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; khu du lịchvà dịch vụ vui chơi giải trí; các dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm,logistics;

7. Đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục đàotạo, thể thao;

8. Đầu tư các lĩnh vực bảo vệ môi trường như: thugom, xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; tái chế và tái sửdụng chất thải;

9. Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trươngcủa UBND tỉnh Thanh Hóa.

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Công nghiệp sản xuất các thiết bị điện, điệnlạnh;

2. Đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, côngnghệ, sinh học, điện tử viễn thông;

3. Đầu tư sản xuất thiết bị y tế; thuốc đông dược,tây dược; thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; phân bón sinh học;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cácKCN;

5. Công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệpsản xuất phụ tùng, linh kiện và lắp ráp ôtô;

6. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

7. Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trươngcủa UBND tỉnh Thanh Hóa.

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾNGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4094/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-248189-TT

Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp có các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho nhà đầu tư. Trường hợp không quyết định hỗ trợ phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KTT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư biết.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bản chính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư: 01 bản chính;

- Dự toán kinh phí san lấp do nhà đầu tư phê duyệt: 01 bản chính;

- Quyết toán kinh phí san lấp do nhà đầu tư phê duyệt: 01 bản chính;

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án do nhà đầu tư lập: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Tại Ban Quản lý KKT Nghi Sơn: 07 ngày làm việc;

- Tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp có các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn đáp ứng các điều kiện sau:

- Tự bố trí kinh phí để thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu hoạt động của dự án;

- Thực hiện xong san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp; thực hiện xong san lấp mặt bằng và hoàn thành thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trường hợp dự án triển khai không đúng tiến độ thì nhà đầu tư phải báo cáo nêu rõ lý do và được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chấp thuận.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2008;

- Thông tư 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2007;

- Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2013.

MẪU ĐƠN, TỜ KHAIHÀNH CHÍNH: Không.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.