ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh qui định mức thu phí kim tĩnh

tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long
___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 7911/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Long V/v qui định mức thu phí kim tĩnh tạiNghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long;

Xét tờ trình số 140/TTr .PLĐ-TB&XH ngày 04/12/2008 của Phòng Lao động Thương binh & xã hội thị xã Vĩnh Long về việc xin tăng mức thu Kim tĩnh tại khu Nghĩa địa nhân dân và tờ trình số 157/TTr .PLĐ-TB&XH ngày 19/12/2009 của Phòng lao động Thương binh & xã hội thị xã Vĩnh Long về việc giải trình giá thành xây dựng một kim tĩnh và các khoản chi khác của Nghĩa địa nhân dân thị xã Vĩnh Long,

Xét Tờ trình số 837/TTr .TC ngày 10/12/2008 của Phòng Tài chính - kế hoạch thị xã Vĩnh Long về việc thẩm tra tăng mức thu kim tĩnh tại Nghĩa địa Nhân dân thị xã Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh qui định mức thu phí kim tĩnh tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long, với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung điều chỉnh:

- Mức thu chưa điều chỉnh: 2.500.000 đồng/1kim tĩnh (theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/05/2008 của Ủy ban Nhân dân TXVL)

- Mức thu được điều chỉnh lên: 3.300.000 đồng/1kim tĩnh (Ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 7911/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Long.

Điều 2. Các Ông(bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Vĩnh Long, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TXVL, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Vĩnh Long căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thanh