UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Quyết định 41 /2007/QĐ-UBND*******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định 41 /2007/QĐ-UBND*******

Số: 41/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 441/TT-SKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài/ dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".
Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trường các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&CN (b/c);
- TTTU, TTHĐND, TTUBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- CPVP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, VX, NC, TH, KTN.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

QUY ĐỊNH

VỀ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với việc đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Các đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này bao gồm:
a) Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh;
b) Dự án sản xuất thử nghiệm có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ (gọi tắt là đề tài/dự án) là quá trình thẩm định, nhận định các kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án so với toàn bộ nội dung của Hợp đồng khoa học và công nghệ hoặc Văn bản giao nhiệm vụ và các tài liệu pháp lý liên quan khác (gọi chung là hợp đồng).
2. Đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp cơ sở là bước chuẩn bị để đánh giá, nghiệm thu chính thức, được tiến hành trước thời hạn kết thúc hợp đồng, nhằm xem xét các điều kiện để đưa vào đánh giá, nghiệm thu ở cấp tỉnh.
3. Đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp tỉnh là bước đánh giá, nghiệm thu chính thức, nhằm đánh giá toàn diện kết quả của đề tài/dự án so với hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án

1. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án phải được tiến hành dân chủ, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài và cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.
2. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án phải căn cứ vào hợp đồng khoa học đã ký kết, tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, chính xác và công bằng.
3. Việc xếp loại kết quả của đề tài/dự án phải dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện, có căn cứ xác thực với những tiêu chuẩn cụ thể, trong đó chú trọng về chất lượng khoa học và hiệu quả của đề tài/dự án đối với thực tiễn.
Điều 4. Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án
Việc đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án được tiến hành theo 2 bước: đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp cơ sở (dưới đây gọi tắt là nghiệm thu cơ sở) và đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp tỉnh (dưới đây gọi tắt là nghiệm thu cấp tỉnh). Mỗi bước đánh giá nghiệm thu được tổ chức thực hiện riêng biệt.
4.1. Đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp cơ sở
Việc đánh giá, nghiệm thu cơ sở được tiến hành ở cơ quan chủ trì đề tài/dự án thông qua một Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài/dự án thành lập (dưới đây gọi là Hội đồng nghiệm thu cơ sở).
Hội đồng nghiệm thu cơ sở có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài/dự án nhận định về kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án đã được thực hiện so với Hợp đồng và quyết định chuyển Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam để đánh giá nghiệm thu ở cấp tỉnh.
Hội đồng nghiệm thu cơ sở kết luận đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án theo hai mức: "Đạt" hoặc "Không đạt".
4.2. Đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án ở cấp tỉnh
Việc đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh được thực hiện bởi một Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thành lập.
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam chỉ thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đối với các đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá ở mức "Đạt". Những đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá "Không đạt", sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức xem xét, xử lý.
Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh căn cứ vào Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án, trong đó có kết luận của Hội đồng nghiệm thu cơ sở để đánh giá toàn diện các kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án.
Trong một số trường hợp đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam có thể thành lập Tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài trước khi Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh họp đánh giá.
Điều 5. Những trường hợp được đánh giá “Không đạt”
1. Chưa đạt hoặc không đạt được khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với Hợp đồng;
2. Kết quả khoa học và công nghệ không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;
3. Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;
4. Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);
5. Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;
6. Nộp Hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc Hợp đồng từ 6 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghiệm thu cơ sở và Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh
1. Chủ nhiệm đề tài/dự án và các cá nhân có tên trong danh sách tác giả thực hiện đề tài/dự án không được tham gia Tổ chuyên gia và các Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án của mình.
2. Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Trong trường hợp thành lập Tổ chuyên gia, các thành viên Tổ chuyên gia không phải là thành viên Hội đồng có quyền tham gia tất cả các phiên họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án cấp Tỉnh, nhưng không bỏ phiếu đánh giá.
3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp và chỉ đạo các công việc của Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ thay Chủ tịch Hội đồng thực hiện những phần việc này.

Điều 7. Các chi phí phát sinh

1. Mọi chi phí phát sinh để hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài/dự án theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở do thực hiện chưa đúng với nội dung, và yêu cầu đã ghi trong Hợp đồng do Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài/dự án tự trang trải, ngân sách tỉnh không cấp bổ sung.
2. Những chi phí để kiểm định, đo đạc lại các thông số kỹ thuật và những chi phí phát sinh liên quan đến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh và Tổ chuyên gia được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.

Chương 2

NGHIỆM THU ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KH&CN

Điều 8. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở

1. Theo tiến độ thực hiện đề tài thể hiện trong Hợp đồng, Chủ nhiệm đề tài/dự án có trách nhiệm nộp mười (10) bộ Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở cho cơ quan chủ trì đề tài/dự án, trong đó có ít nhất một (01) bộ gốc.
2. Bộ Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở gồm:
a) Hợp đồng;
b) Những tài liệu và sản phẩm KH&CN của Đề tài/dự án với số lượng và yêu cầu như đã nêu trong Hợp đồng;
c) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra - khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài/dự án;
d) Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và về những đóng góp mới của đề tài/dự án về những nội dung KH&CN chưa được công bố trên các ấn phẩm trong và ngoài nước đến thời điểm kết thúc đề tài/dự án.
đ) Các Biên bản kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
e) Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài/dự án (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ,...), ý kiến nhận xét của người sử dụng và các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài/dự án của các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền (các Phòng thí nghiệm chuyên ngành, các Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm đo lường, Cơ quan giám định kỹ thuật, ...) (nếu có);
Điều 9. Kiểm tra Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài/dự án
Cơ quan chủ trì đề tài/dự án có trách nhiệm kiểm tra Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở, nếu thấy không đủ số liệu hoặc thiếu các tài liệu liên quan cần thiết thì phải yêu cầu và tạo điều kiện để Chủ nhiệm đề tài/dự án thực hiện bổ sung việc kiểm tra, đo đạc các thông số kỹ thuật của các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài/dự án trong phòng thí nghiệm hoặc tại các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền.
Điều 10. Hội đồng nghiệm thu cơ sở
1. Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm 5 đến 9 thành viên có uy tín, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/dự án. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng (trong đó có 1đến 2 ủy viên phản biện), Thư ký Hội đồng là cán bộ của cơ quan chủ trì.
2. Cơ quan chủ trì đề tài/dự án mời đại diện các cơ quan quản lý đề tài/dự án (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính) tham dự phiên họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở với tư cách là đại biểu.
3. Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng nghiệm thu cơ sở được quy định tại Điều 14 của Quy định này.
Điều 11. Đánh giá nghiệm thu cơ sở
1. Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án và viết Phiếu nhận xét đánh giá nghiệm thu cơ sở về kết quả đề tài/dự án theo các nội dung sau:
a) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu theo yêu cầu của Hợp đồng;
b) Mức độ hoàn chỉnh của các tài liệu, công nghệ;
c) Những vấn đề tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết.
2. Hội đồng nghiệm thu cơ sở xếp loại đề tài/dự án theo 2 mức sau: "Đạt" hoặc "Không đạt".
- Đề tài/dự án được đánh giá ở mức "Đạt" là đề tài/dự án được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đã hoàn thành được khối lượng công việc cơ bản với chất lượng các chỉ tiêu công nghệ hoặc chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu đạt yêu cầu đã nêu trong Hợp đồng và không vi phạm một trong các khoản được quy định tại Điều 5 của Quy định này.
- Đề tài/dự án được đánh giá ở mức "Không đạt", nếu vi phạm một trong các khoản được quy định tại Điều 5 của Quy định này.
Điều 12. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cơ sở
1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài/dự án phải gửi 10 (mười) bộ Hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bản gốc, đối với các đề tài/dự án được đánh giá ở mức "Đạt" và 01 (một) bộ Hồ sơ gốc đối với các đề tài/dự án được đánh giá ở mức "Không đạt" đến Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
2. Đối với các đề tài/dự án được đánh giá "Không đạt", Hội đồng nghiệm thu cơ sở có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng Hợp đồng làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài/dự án.
Chương 3
PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CƠ SỞ
Điều 13. Nghiên cứu Hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan
Từng thành viên Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiên cứu Quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xem xét Hồ sơ Đề tài/dự án: Sổ nhật ký Đề tài/dự án, các tài liệu gốc, bản vẽ thiết kế; mẫu sản phẩm, báo cáo khoa học; báo cáo về tình hình thực hiện và tính mới của đề tài; các báo cáo về kết quả thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ hoặc các văn bản đo đạc, kiểm tra các sản phẩm KH&CN của đề tài/dự án đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận và đối chiếu so sánh với Hợp đồng để viết Phiếu nhận xét đánh giá nghiệm thu cơ sở. Phiếu nhận xét, đánh giá nghiệm thu cơ sở được gửi lại cho Thư ký Hội đồng để tổng hợp và lưu hồ sơ.
Điều 14. Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng nghiệm thu cơ sở:
Bước 1: Giới thiệu nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng:
1. Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.
2. Đại diện cơ quan chủ trì nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án, trong đó nêu tóm tắt về nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.
Bước 2: Hội đồng thảo luận đánh giá Hồ sơ
1. Các ủy viên của Hội đồng đọc Phiếu nhận xét nghiệm thu cơ sở.
Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.
2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá
Căn cứ Hồ sơ đánh giá và các kết quả đã đạt được của đề tài/dự án, đối chiếu với Hợp đồng của đề tài/dự án, Hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung đã được quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án, đặc biệt xem xét đánh giá kỹ lưỡng về việc có hay không vi phạm những trường hợp đã quy định tại Điều 5 của Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án.
Bước 3: Hội đồng bỏ phiếu đánh giá:
Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó có một Trưởng ban).
Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề tài/dự án. Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh giá vào một trong 2 mức: “Đạt” hoặc “Không đạt”.
Bước 4: Tổng hợp kết quả làm việc:
Ban kiểm phiếu báo cáo Hội đồng kết quả kiểm phiếu .
Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận đánh giá trong Biên bản làm việc của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) kết luận về những điểm cần bổ sung, sửa đổi.

Chương 4

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP TỈNH

Điều 15. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án cấp tỉnh
1. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh gồm:
a) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài/dự án.
b) Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cơ sở đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở;
c) Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản đánh giá nghiệm thu cơ sở;
2. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnhvà yêu cầu Chủ nhiệm đề tài/dự án và cơ quan chủ trì đề tài/dự án bổ sung hoàn chỉnh Hồ sơ đánh giá nghiệm thu khi thấy cần thiết. Ngày ghi trên giấy biên nhận Hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án cấp tỉnh là ngày tính thời điểm nộp Hồ sơ hợp lệ.
Điều 16. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh
1. Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh có từ 07 đến 09 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, có ít nhất 2 thành viên phản biện và các thành viên khác.
Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh gồm:
Khoảng 1/3 đại diện cho các cơ quan quản lý của tỉnh và đại diện tổ chức sử dụng kết quả khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có liên quan;
Khoảng 2/3 là các chuyên gia am hiểu hoặc hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao đánh giá.
Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thành lập Tổ chuyên gia từ 3 đến 5 thành viên để đánh giá trước khi họp Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.
Những chuyên gia đã tham gia Hội đồng tuyển chọn hoặc Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài/dự án được ưu tiên xem xét mời tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.
2. Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh được quy định tại Điều 23 của Quy định này.
Điều 17. Công tác thẩm định của Tổ chuyên gia
1. Tổ chuyên gia có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định độ tin cậy của toàn bộ tài liệu, mẫu hiện vật, các sản phẩm của đề tài/dự án: nhận định về tính xác thực của các thông số kỹ thuật và tài liệu công nghệ thông qua việc kiểm tra sổ nhật ký đề tài/dự án, các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng, các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, ... trên cơ sở Hồ sơ đánh giá, khảo sát hiện trường (nếu có), đối chiếu với yêu cầu của Hợp đồng và lập Báo cáo thẩm định.
2. Báo cáo thẩm định gồm những nội dung chủ yếu sau:
a) Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản so với Hợp đồng;
b) Mức độ hoàn thành và tính xác thực của các chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm của đề tài/dự án so với yêu cầu đã ghi trong Hợp đồng;
c) Mức độ hoàn chỉnh và độ tin cậy của tài liệu công nghệ của đề tài/dự án .
Điều 18. Các tiêu chuẩn đánh giá đề tài khoa học tự nhiên và công nghệ
a) Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với yêu cầu của Hợp đồng (được đánh giá tối đa 40 điểm, bao gồm:
- Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản: Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm đã hoàn thành so với Hợp đồng.
- Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ
+ Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,...
+ Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tài liệu công nghệ,...
b) Giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu của đề tài (được đánh giá tối đa 20 điểm)
- Về tính mới, tính sáng tạo của kết quả nghiên cứu đã tạo ra.
- Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn;.....
- Về những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài.
c) Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KH&CN (được đánh giá tối đa 30 điểm) .
Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và triển vọng áp dụng;
- Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội
Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ; Các cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, đã được sử dụng trong việc hoạch định các kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao.
d) Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (được đánh giá tối đa 10 điểm )
- Về tổ chức và quản lý đề tài.
- Về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài.
Điều 19. Tiêu chuẩn đánh giá đề tài khoa học xã hội và nhân văn
a. Về phương pháp nghiên cứu của đề tài (được đánh giá tối đa 10 điểm), bao gồm các nội dung:
- Đánh giá cách tiếp cận của đề tài, mức độ phù hợp của cách tiếp cận đối với các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu;
- Đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai các nội dung của đề tài;
b. Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu (được đánh giá tối đa 60 điểm), bao gồm các nội dung:
- Mức độ đạt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và các yêu cầu về sản phẩm của đề tài đã cam kết trong hợp đồng khoa học, được thể hiện qua báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị của đề tài;
- Tính xác thực, cập nhật, phong phú và độ tin cậy của hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu đã thu thập, điều tra được sử dụng trong đề tài;
- Tính mới của kết quả nghiên cứu; tính sáng tạo, độc đáo của đề tài;
c. Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu (được đánh giá tối đa 25 điểm), bao gồm các nội dung:
- Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách;
- Góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đóng góp vào việc phát triển khoa học, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu;
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn.
d. Về tổ chức thực hiện đề tài (được đánh giá tối đa 5 điểm), bao gồm các nội dung:
- Thực hiện tiến độ nghiên cứu;
- Huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu.
Điều 20. Tiêu chuẩn đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm
Kết quả của dự án sản xuất thử nghiệm được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chuẩn với thang điểm 100 điểm như sau:
1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả thực hiện dự án SXTN theo yêu cầu của Hợp đồng (được đánh giá tối đa 40 điểm):
a) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản: Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm đã hoàn thành so với Hợp đồng.
b) Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ
Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,...
Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tài liệu công nghệ, ...
2. Giá trị khoa học của các kết quả khoa học và công nghệ của Dự án sản xuất thử nghiệm (được đánh giá tối đa 10 điểm):
a) Về tính mới, tính sáng tạo của kết quả nghiên cứu đã tạo ra
b) Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của dự án (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn;.....
c) Về những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của dự án SXTN.
3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KH&CN (được đánh giá tối đa 30 điểm):
a) Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và triển vọng áp dụng.
b) Tình hình được cấp Bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
c) Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội.
Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế.
4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, huy động vốn, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án sản xuất thử nghiệm (được đánh giá tối đa 20 điểm):
a) Đánh giá về việc huy động nguồn vốn khác cho việc thực hiện dự án SXTN
b) Về tổ chức và quản lý dự án sản xuất thử nghiệm
c) Về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án sản xuất thử nghiệm.
Điều 21. Xếp loại đề tài/dự án :
Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh, đề tài/dự án được xếp loại vào một trong bốn mức sau:
Mức Xuất sắc: Từ 85 - 100 điểm, trong đó:
- Đạt 18/20 điểm trở lên về giá trị khoa học và đạt 27/30 điểm trở lên về giá trị ứng dụng đối với đề tài khoa học và công nghệ;
- Đạt từ 55/60 điểm trở lên về giá trị khoa học và giá trị ứng dụng, đạt 20/25 điểm trở lên về giá trị thực tiễn kết quả của đề tài đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn;
- Đạt 8/10 điểm trở lên về giá trị khoa học và đạt 27/30 điểm về giá trị ứng dụng đối với dự án SXTN.
Mức Khá: đề tài được xếp loại Khá trong hai trường hợp:
- Từ 65 đến dưới 85 điểm
- Đạt điểm trung bình từ 85 điểm trở lên, nhưng:
+ Điểm về giá trị khoa học dưới 18 điểm và điểm về giá trị ứng dụng dưới 27 điểm đối với đề tài khoa học và công nghệ;
+ Điểm về giá trị khoa học và giá trị ứng dụng dưới 55 điểm, điểm về giá trị thực tiễn kết quả của đề tài dưới 20 điểm đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn;
+ Điểm về giá trị khoa học dưới 8 điểm và điểm về giá trị ứng dụng dưới 27 điểm đối với dự án SXTN.
Mức Trung bình: Từ 50 đến dưới 65 điểm.
Đề tài/dự án được đánh giá ở các mức Xuất sắc; Khá; Trung bình là những đề tài/dự án đạt tổng số điểm từ 50 điểm trở lên và không vi phạm một trong các khoản tại Điều 5 của Quy định này.
Mức Không đạt: Có tổng số điểm dưới 50 điểm, hoặc vi phạm một trong các khoản tại Điều 5 của Quy định này.
Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh lập Biên bản họp Hội đồng gửi Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
Chương 5
PHƯƠNG THỨC VÀ QUI TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TỈNH
Điều 22. Nghiên cứu Hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan
Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh tiến hành xem xét, nghiên cứu toàn bộ Hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan, trong đó có Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và viết Phiếu nhận xét đánh giá nghiệm thu KH&CN của đề tài/dự án .
Điều 23. Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh
* Bước 1: Giới thiệu nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh:
Đại diện Sở KH&CN nêu lý do họp Hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh, giới thiệu các đại biểu tham dự.
* Bước 2: Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh thảo luận đánh giá Hồ sơ
- Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh nghe đọc Báo cáo thẩm định và Phiếu nhận xét đánh giá.
- Thư ký Hội đồng đọc Báo cáo Thẩm định đề tài/dự án của Tổ chuyên gia (nếu có);
- Các ủy viên Hội đồng đọc Phiếu nhận xét đánh giá đề tài/dự án .
- Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.
- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ Hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan và các Phiếu nhận xét đánh giá đề tài/dự án của các ủy viên phản biện, trao đổi thảo luận, nhận định, chấm điểm để xếp loại đề tài/dự án theo thang điểm 100 điểm được quy định tại Điều 18 đối với đề tài khoa học tự nhiên và công nghệ; Điều 19 đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc Điều 20 đối với dự án sản xuất thử nghiệm của Quy định này.
* Bước 3: Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh bỏ phiếu đánh giá:
- Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh bầu Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên (trong đó có một Trưởng ban).
- Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh bỏ phiếu đánh giá chấm điểm đề tài/dự án.
Mỗi thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đề tài/dự án bằng cách cho điểm theo thang điểm đã quy định được ghi trên phiếu.
- Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá. Mức đánh giá chung của đề tài/dự án được tính bằng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng. Nếu có thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20% trở lên so với điểm đánh giá trung bình của số thành viên Hội đồng có mặt thì điểm của thành viên Hội đồng này sẽ không được chấp nhận. Kết quả đánh giá đề tài/dự án chỉ dựa trên kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng.
* Bước 4: Tổng hợp kết quả làm việc:
- Ban kiểm phiếu báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh kết quả kiểm phiếu.
- Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh kết luận theo các nội dung sau:
+ Đánh giá theo từng chỉ tiêu bằng điểm. Tiêu chuẩn để đánh giá được quy định tại một trong các Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Quy định này.
+ Hội đồng xếp loại đề tài/dự án vào một trong 4 mức: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Không đạt. Tiêu chuẩn để xếp loại được quy định tại Điều 21 của Quy định này
+ Đánh giá, nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án
+ Trong trường hợp được kết quả đề tài/dự án được đánh giá ở mức “Không đạt”, Hội đồng xem xét phân thành 2 trường hợp:
* Kiến nghị cho nghiệm thu lại
* Không kiến nghị cho nghiệm thu lại. Đối với trường hợp này, Hội đồng xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng Hợp đồng làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài/dự án .
+ Hội đồng đóng góp về những tồn tại của đề tài/dự án và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết.
+ Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận của Hội đồng.

Chương 6

GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 24. Ghi nhận kết quả đánh giá và nộp báo cáo kết quả nghiên cứu
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng, chủ nhiệm đề tài/dự án; cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án có trách nhiệm:
a. Đối với đề tài/dự án được xếp loại Xuất sắc, Khá hoặc Trung bình:
- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu chính thức;
- Tiến hành việc kiểm kê, bàn giao tài sản, thực hiện việc thanh, quyết toán đề tài/dự án theo quy định hiện hành;
- Gửi hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đã được hoàn thiện và các giấy xác nhận việc kiểm kê, bàn giao tài sản, thanh quyết toán tới Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam để xem xét công nhận kết quả thực hiện đề tài/dự án;
b. Đối với đề tài/dự án xếp loại "Không đạt", được Hội đồng kiến nghị cho nghiệm thu lại, chủ nhiệm đề tài/dự án, cơ quan chủ trì có công văn gửi đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam gia hạn thời gian để sửa chữa, hoàn thiện và làm lại thủ tục đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và các giấy xác nhận việc bàn giao, thanh quyết toán đề tài/dự án của Chủ nhiệm đề tài/dự án :
a. Đối với đề tài/dự án được xếp loại Xuất sắc, Khá hoặc Trung bình, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài/dự án;
b. Trường hợp đề tài xếp loại "Không đạt" và được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh kiến nghị cho nghiệm thu lại, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc gia hạn để sửa chữa, hoàn thiện đề tài/dự án.
3. Trường hợp đề tài/dự án xếp loại "Không đạt" và Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh không kiến nghị cho gia hạn thời gian thực hiện hoặc đề tài/dự án đưa vào đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh lần thứ hai mà vẫn không đạt, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài/dự án .
4. Trường hợp phát hiện Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh vi phạm các quy định trong quá trình đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung, đánh giá lại. Trường hợp cần thiết có thể thành lập lại Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh để bảo đảm việc đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh được thực hiện khách quan, chính xác, đúng quy định.
5. Sở Khoa học và Công nghệ phân loại, lưu giữ, bảo quản các văn bản, tài liệu, hồ sơ đánh giá, nghiệm thu của đề tài/dự án theo quy định hiện hành.
Điều 25. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng
Sau khi các sản phẩm hoàn chỉnh của đề tài/dự án và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đề tài/dự án đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành, việc quyết toán và thanh lý Hợp đồng sẽ được tiến hành.

Chương 7

TRÁCH NHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài /dự án
1. Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài/dự án có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan đến kết quả nghiên cứu để Hội đồng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu đã cung cấp.
2. Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ thì sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Trường hợp Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài/dự án vi phạm các khoản của Điều 5 của Quy định này được phát hiện sau khi đã hoàn thành việc đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án, thì những kết luận đánh giá ở mức "Đạt" bị hủy bỏ và được xếp loại và xử lý theo mức "Không đạt".
Điều 27. Trách nhiệm của Hội đồng đánh giá và của cá nhân tham gia đánh giá
1. Các thành viên Hội đồng, các chuyên gia và cán bộ được phân công tham gia đánh giá đề tài/dự án (dưới đây gọi là các cá nhân tham gia đánh giá) có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá trung thực, khách quan, chính xác, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và phải chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn và các hành vi của mình trong quá trình tham gia đánh giá.
2. Các cá nhân tham gia đánh giá không được công bố, cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án, sử dụng, chuyển nhượng cho người khác kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án mà mình biết, khi chưa được sự đồng ý của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài/dự án.
3. Các thành viên Hội đồng đánh giá vi phạm các nội dung quy định trên thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và không được tiếp tục tham gia việc đánh giá các đề tài/dự án khác có kinh phí từ ngân sách tỉnh trong 3 năm.
4. Cán bộ của cơ quan chủ trì đề tài/dự án và cơ quan quản lý khoa học và công nghệ vi phạm các quy định ở khoản 2 và 3 của Điều này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
Điều 28. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam có trách nhiệm tổ chức đánh giá đề tài/dự án cấp tỉnh theo đúng Quy định này và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định trong quá trình tổ chức, đánh giá, nghiệm thu và xử lý các cán bộ, công chức của Sở vi phạm quy định trong quá trình tổ chức đánh giá.
Điều 29. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài/dự án được đánh giá và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại các quyết định hành chính; cá nhân có quyền tố cáo các hành vi hành chính của các công chức, cơ quan chủ trì đề tài/dự án và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam trong quá trình tổ chức đánh giá đề tài/dự án.
2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 8

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Trách nhiệm cho các ngành, địa phương liên quan
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.
Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có thể vận dụng Quy định này để nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về việc đánh giá nghiệm thu các kết quả nghiên cứu các đề tài/dự án khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải