BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 117/TB ngày 9/8/2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá xăng, dầu;

Sau khi thống nhất với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá định hướng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) bán xăng, dầu của một số chủng loại chuẩn ở nhiệt độ thực tế được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

Chủng loại

Giá bán buôn định hướng (đồng/ki lô gam)

Giá bán lẻ định hướng

(đồng/lít)

- Xăng không chì RON 92

- Xăng không chì RON 90

- Xăng không chì RON 83

- Điêden 0,5%S

- Dầu hoả

- Nhiên liệu đốt lò

(dầu ma dút)(FO N°2B)

6.000

12.000

11.800

11.600

8.600

8.600

Doanh nghiệp bán xăng, dầu phải thực hiện đúng giá quy định nói trên và hướng dẫn của Bộ Thương mại về giá bán xăng dầu đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu.

Giá các loại xăng, dầu khác do các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

Điều 2. Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu, hạ giá thành. Trước mắt duy trì giá bán điện, than hiện nay để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế năm 2006. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2005.

- Bộ Thương mại chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu kiểm kê hàng theo quy định hiện hành khi điều chỉnh giá; đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng, chống mọi hành vi găm hàng, đầu cơ.

- Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng, dầu của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

- Trường hợp giá cả xăng, dầu trên thị trường thế giới có biến động lớn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp khác được Nhà nước giao nhiệm vụ nhập khẩu và kinh doanh xăng, dầu có trách nhiệm điều hoà cung cầu và phải đáp ứng đủ nhu cầu xăng, dầu theo nhiệm vụ được giao.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng, dầu tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 9 tháng 8 năm 2006 và thay thế Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM ngày 27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Văn Tá