ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 41/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 500/2004/QĐ-UB NGÀY 08/9/2004 CỦA UBND TỈNHVỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ vào Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải;
Căn cứ Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP vào ngày 13/6/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT .BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên BộTài chính - BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 củaChính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII– Kỳ họp thứ 9 phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới mộtsố loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 500/2004/QĐ-UB ngày08/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Đối tượng không chịu phí bảo vệmôi trường đối với nước thải, bao gồm:

- Nước xả từ các nhà máy thủy điện:nước tuần hoàn trong các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Nước thải sinh hoạt của hộ giađình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;

- Nước thải sinh hoạt của hộ giađình ở các xã vùng nông thôn thuộc các huyện trong tỉnh và các xã Tả Phời, HợpThành thuộc thành phố Lào Cai (trừ xã Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, xãSi Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai)

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 1 như sau:

“4.1 Đối với nước thải công nghiệp:Được tính theo từng chất gây ô nhiễm có trong nước thải như sau:

TT

Chất gây ô nhiễm có trong nước thải

Mức thu (đồng/kg chất gây ô nhiễm có trong nước thải)

Tên gọi

Ký hiệu

Môi trường tiếp nhận A

Môi trường tiếp nhận B

Môi trường tiếp nhận C

1

Nhu cầu ô xy hóa học

ACOD

300

250

200

2

Chất rắn lơ lửng

ATSS

400

350

300

3

Thủy ngân

AHg

20.000.000

18.000.000

15.000.000

4

Chì

APb

500.000

450.000

400.000

5

Arsenic

AAs

1.000.000

900.000

800.000

6

Cadmium

ACd

1.000.000

900.000

800.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tàinguyên và Môi trường, Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức,cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh;
- Như điều 2;
- Báo Lào Cai;
- Lưu VT, các chuyên viên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn