Bé lao ®éng - th­¬ng binh

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 41/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘTRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “SỬA CHỮAMÁY TÍNH”.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Laođộng- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độtrung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương trình khung trình độtrung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề “ Sửa chữa máytính";
Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộchương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ caođẳng nghề cho nghề: “Sửa chữa máy tính”.

Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệutrưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyênnghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độtrung cấp, trình độ cao đẳng xác định, tổ chức thẩm định và duyệt chương trìnhdạy nghề áp dụng cho trường mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị- Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trườngtrung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại họccó đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng cho nghề“ Sửa chữa máy tính" và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 41/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “sửa chữa máy tính” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 41/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “sửa chữa máy tính” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành