ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnQuy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và BộTài chính về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnhbảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ3 về ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Phạm vi áp dụnggiá đất theo quy định tại Điều 1

1. Giá đất quy định tại Điều 1được áp dụng cho các trường hợp:

a. Tính các khoản thuế, phí, lệphí của Nhà nước liên quan đến đất đai; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtkhi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không thông qua đấugiá quyền sử dụng đất và xác định giá trị quyền sử dụng đất khi Nhà nước giaođất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Nhà nước giao đất,cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất mà giá đất quy định tạiĐiều 1 chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trườngtrong điều kiện bình thường thì Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, báo cáoUBND tỉnh quyết định cụ thể cho phù hợp.

b. Tính giá trị quyền sử dụngđất để bồi thường, hỗ trợ về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất hoặc thu tiền bồithường về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đấtđai của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

c. Tính giá trị quyền sử dụngđất đối với các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Giá đất quy định tại Điều 1không áp dụng trong các trường hợp sau:

a. Xác định giá trị doanh nghiệpbằng quyền sử dụng đất để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp được UBND tỉnh chophép đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước, thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định sát với giáchuyển nhượng trên thị trường đất đai tại thời điểm xác định giá trị doanhnghiệp do UBND tỉnh quyết định cụ thể từng trường hợp.

b. Tính giá trị quyền sử dụngđất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định phảithông qua đấu giá quyền sử dụng đất (giá trị quyền sử dụng đất để giao đất, chothuê đất thực hiện dự án có sử dụng đất phải thông qua đấu giá quyền sử dụngđất là giá trúng đấu giá theo quy định của pháp luật).

Điều 3. Đối với giá đấttại Khu kinh tế Nhơn Hội, giá đất ở phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặtbằng và giá đất ở tại Khu tái định cư được thực hiện theo giá đất hiện hành đãđược UBND tỉnh ban hành tại các Quyết định cụ thể.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở,ban ngành thuộc tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc