THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN THỪA THIÊNHUẾ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đuaKhen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ LuậtDi sản Văn hoá ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Di sản Văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị địnhsố 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Di sản Văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Di sản Văn hoá;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ CôngThương) về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danhhiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11ngày 7 tháng 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thủ tục hànhchính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCT ;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1047/TTr-SCT ngày 17 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời xét phongtặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2011.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nộivụ; Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xãtỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện,thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế và tổ chức, các cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP, CV: NC, XH;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY CHẾ

TẠMTHỜI XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN THỪA THIÊN HUẾ”(Banhành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Uỷ banNhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

1. Quy chế này hướngdẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhânThừa Thiên Huế”.

2. Người được xét tặng danh hiệu nghệ nhân làcá nhân đã và đang trực tiếp sản xuất trong các ngành nghề thủ công mỹ nghệ trênđịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Danh hiệu “Nghệ nhânThừa Thiên Huế”

Danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” do chủtịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phong tặng, là sự ghi nhận công laođóng góp của những người thợ giỏi đã và đang cống hiến trí tuệ, tài năng, sứclực cho việc duy trì, phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thốngcủa Thừa Thiên Huế; là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những người thợ đãsáng tạo ra những sản phẩm tinh xảo, có giá trị kỹ thuật, mỹ thuật cao phục vụtiêu dùng và xuất khẩu.

Điều 3. Nguyên tắc của việcxét tặng

1. Danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” chỉxét tặng một lần cho một người; không có hình thức truy tặng.

2. Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ThừaThiên Huế” do Hội đồng xét tặng cấp cơ sở đề nghị và do Hội đồng xét tặng cấptỉnh xét chọn, trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Điều4.Quyền lợi và trách nhiệm của người được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ThừaThiên Huế”:

1. Được Ủy ban Nhândân tỉnh cấp giấy chứng nhận “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”; được tặng một biểutượng và một huy hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” kèm theo mức tiền thưởng bằng 5lần mức lương tối thiểu chung.

2. Được tổ chứctruyền nghề, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Được Uỷ ban Nhândân tỉnh hỗ trợ chi phí thuê một gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày các sản phẩmdo chính nghệ nhân làm ra khi tham gia các Hội chợ, triển lãm có ngành nghề phùhợp theo kế hoạch được duyệt của Sở Công Thương.

4. Được xem xét vayvốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất để đầu tư nghiên cứu chế thử sản phẩm,hoặc các tác phẩm có giá trị cao.

5. Được tham gia các hoạt động nghiên cứuthiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, đổi mới công nghệ để nâng caonăng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn kinh phí nghiêncứu khoa học của tỉnh.

6. Tham gia duy trì,phát triển nghề nghiệp, góp phần đào tạo, truyền nghề cho con, cháu và thợ mới.

7. Cung cấp tài liệu,phổ biến kinh nghiệm, tham gia các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp.

8. Trường hợp ngườiđược phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” có hành vi vi phạm phápluật sẽ bị tước bỏ danh hiệu và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Chương II

TIÊUCHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN THỪA THIÊN HUẾ

Điều 5. Tiêu chuẩn “Nghệnhân Thừa Thiên Huế”

“Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” là người có đủ cáctiêu chuẩn sau:

1. Có phẩm chất đạođức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho mọi ngườivà đồng nghiệp noi theo.

2. Là người thợ giỏi tiêu biểu được đồngnghiệp thừa nhận, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 10 năm, có trình độ kỹnăng kỹ xảo, nghề nghiệp điêu luyện, sáng tác thiết kế được 05 mẫu sản phẩm đạttrình độ nghệ thuật cao, đã trực tiếp làm ra trên 10 sản phẩm có giá trị mỹthuật, kinh tế.

3. Có nhiều thành tích trong việc truyềnnghề, dạy nghề sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ; đóng góptrong việc giữ gìn, phát triển nghề nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hộiở địa phương.

4. Có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuậtcao được tặng giải thưởng trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm của tỉnh, quốcgia và quốc tế.

Điều6. Quy trình xét tặng

1. Nghệ nhân các ngành thủ công mỹ nghệ thuộccác đơn vị sản xuất kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợptác xã đăng ký đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tại đơn vị đang công tác.

Trường hợp nghệ nhânkhông thuộc đơn vị nào thì đăng ký với Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơiđang cư trú hoặc đang hành nghề.

2. Hội đồng xét tặng cấpcơ sở được thành lập ở các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc Uỷ ban Nhân dân xã,phường, thị trấn (nếu nghệ nhân không thuộc đơn vị sản xuất kinh doanh nào).

Hội đồng xét tặng cấp cơ sở tổ chức xét chọn(phảicó ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự), những người được Hội đồng xét tặng cấpcơ sở bỏ phiếu tín nhiệm đạt 75% trở lên trên tổng số phiếu bầu sẽ được gửi hồsơ đến Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn để cùng tổng hợp gửi hồ sơ lên Uỷban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố xác nhận và đề nghị lên Hội đồng cấptỉnh (qua Sở Công Thương)

3. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh (phải có ítnhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự) tổ chức thẩm định, xét duyệt những người đủtiêu chuẩn (kết quả bỏ phiếu của Hội đồng cấp tỉnh đạt 75% trở lên trên tổng sốphiếu bầu) được trình lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp giấy chứng nhận “Nghệnhân Thừa Thiên Huế” (qua Ban thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ).

Điều 7. Hồ sơ xét tặng

Hồ sơ xét tặng “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” (10bộ), bao gồm:

1. Đơn đề nghị xéttặng danh hiệu Nghệ nhân (Biểu 1);

2. Bản thành tích cánhân (có dán ảnh, xác nhận của đơn vị và chính quyền địa phương) (Biểu 2);

3. Các văn bản chứng nhận giải thưởng kèm ảnhchụp sản phẩm được giải (bản sao hợp lệ);

4. Phiếu bầu đề nghịxét tặng danh hiệu Nghệ nhân (Biểu 3);

5. Biên bản kiểm phiếu bầu (Biểu 4);

6. Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệuNghệ nhân (Biểu 5);

7. Báo cáo kết quả của Hội đồng xét tặng danhhiệu Nghệ nhân (Biểu 6);

8. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặngdanh hiệu Nghệ nhân.

Điều 8. Hội đồng xét tặngdanh hiệu nghệ nhân các cấp

1.Hội đồng xét tặng cấp cơ sở:do Thủ trưởng đơn vịcơ sở quyết định thành lập, có từ 5 đến 7 thành viên, gồm:

- Thủ trưởng đơn vị Chủtịch hội đồng

- Phụ trách công tác thi đua đơn vị Ủyviên

- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn đơn vị Ủyviên

- Phụ trách công tác kỹ thuật đơn vị Ủyviên

- Đại diện một số nghệ nhân đã được tặng danhhiệu (nếu có) Ủy viên

2. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh:do Chủ tịch Ủy banNhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm:

-Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh: Chủtịch Hội đồng

-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Công thương Phó Chủ tịch Hội đồng

- Giám đốc Sở Công Thương Ủyviên Thường trực

- Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Ủyviên

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Ủy viên

- Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội Vụ Ủyviên

- Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ủyviên

- Đại diện Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ủyviên

- Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Ủyviên

- Chuyên viên theo dõi Công thương-Văn phòngUBND tỉnh Ủy viên

- Đại diện một số nghệ nhân đã được tặng danhhiệu Ủy viên

Điều 9. Thời gian xét tặngdanh hiệu

Danhhiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” được xét tặng 02 năm một lần vào năm chẵn trongdịp Quốc Khánh 2/9. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân cấp cơ sở được hoàn thànhvà gửi hồ sơ lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) trước ngày 30 tháng6 của năm đề nghị.

ChươngIII

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều10.Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã HươngThuỷ, thành phố Huế và các tổ chức, doanh nghiệp

1. Sở Công Thương làcơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”có trách nhiệm:

- Giới thiệu danhsách thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế” trình Uỷban Nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp thành viên của ngành, đơn vị nàokhuyết do nghỉ hưu, chuyển công tác... thì ngành, đơn vị đó có trách nhiệm giớithiệu thành viên thay thế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thay thế hoặcbổ sung.

- Chuẩn bị các hồ sơtài liệu, các vấn đề liên quan đến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ThừaThiên Huế” trình Hội đồng xét tặng để báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xétquyết định.

- Xây dựng kế hoạchbồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật, mỹ thuật cho nghệ nhân; phối hợp vớicác ngành tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi hàng thủ công mỹ nghệ định kỳ, tổchức trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm phát huy khả năng của nghệ nhân trongviệc khôi phục, phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống của địaphương.

- Xây dựng kế hoạchtài chính phục vụ cho hoạt động xét tặng danh hiệu Nghệ nhân cấp tỉnh, cấp nhànước và quyền lợi, chế độ của các nghệ nhân hàng năm trình Uỷ ban Nhân dân tỉnhphê duyệt.

2. Ban Thi đua Khenthưởng - Sở Nội Vụ có trách nhiệm phối hợp thẩm định, rà soát tiêu chuẩn quytrình và hồ sơ, lập thủ tục trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệnhân Thừa Thiên Huế”.

3. Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với cácngành liên quan đánh giá những sản phẩm, công trình của người được xét tặng,hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất của các nghệ nhân.

4.Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức phong tặng danhhiệu Nghệ nhân và thực hiện chế độ có liên quan cho nghệ nhân theo Quy chế này.

5. Ủy ban Nhân dâncác huyện, thị xã Hương Thuỷ và thành phố Huế chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các xã,phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến rộng rãi quy chế này đến các cơ sở sảnxuất, làng nghề trên địa bàn; tổng hợp và tổ chức tuyển chọn theo quy định đểtrình lên Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh xem xét trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh côngnhận danh hiệu nghệ nhân.

Điều11. Tổchức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan,tổ chức đoàn thể, đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh chịutrách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị; đồng thời có trách nhiệm giảiquyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình tổchức thực hiện Quy chế này nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc,các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Công Thương để kịp thời trình Ủy ban Nhândân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND về Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”